สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
English | Thai 

บริการข้อมูล > กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล


รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่
กำหนดการ
เผยแพร่
ผู้
รับผิดชอบ
ข้อมูล
โทรศัพท์
เครื่องชี้ด้านที่อยู่อาศัย     
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กทม.และปริมณฑล)
   -  จำนวนหน่วย
   -  มูลค่า (ลบ.)
   -  จำนวนหน่วยแยกนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
   -  มูลค่า(ลบ.)แยกนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
   -  ภาคเหนือ
   -  ภาคกลาง
   -  ภาคตะวันออก
   -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   -  ภาคใต้
เดือนก.พ.6028 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง
ไตรมาสQ4/59 24 ก.พ.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
   -  จำนวนหน่วย
   -  มูลค่า (ลบ.)
ครึ่งปีH2/5928 เม.ย.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ดัชนีความคาดหวังด้านยอดขาย
  ในอีก 6 เดือนข้างหน้าของผู้ประกอบการ
ไตรมาสQ1/607 เม.ย.60ธัญยธรณ์0-2202-1578
  ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
   -  จำนวนโครงการ
   -  จำนวนหน่วย
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุคนธ์ทิพย์0-2202-1766
  พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย
  ที่อยู่อาศัยแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.))
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านแฝด
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทาวน์เฮ้าส์
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตึกแถวพักอาศัย
ไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.))
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-อาคารชุด
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-แฟลต-อพาร์ทเม้นท์
      -หอพัก
ไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
   -  จำนวนหน่วย
   -  มูลค่า (ลบ.)
เดือนมี.ค.6025 เม.ย.60อินทิรา0-2202-1578
  ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
   -  จำนวนหน่วย
   -  มูลค่า (ลบ.)
เดือนมี.ค.6025 เม.ย.60อินทิรา0-2202-1578
  ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
    -  จำนวนหน่วย แนวราบ
    -  จำนวนหน่วย แนวสูง
ครึ่งปีH2/5928 เม.ย.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
    -  จำนวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
    -  จำนวนหน่วยแยกตามพื้นที่
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุคนธ์ทิพย์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กทม.และปริมณฑล)
    -  จำนวนหน่วย
    -  มูลค่า (ลบ.)
ครึ่งปีH2/5928 เม.ย.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
    -  จำนวนหน่วย
    -  มูลค่า (ลบ.)
ปีQ3/6026 ม.ค.61นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กทม.และปริมณฑล)
    -  จำนวนหน่วย
    -  มูลค่า (ลบ.)
ครึ่งปีH2/5928 เม.ย.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
    -  จำนวนหน่วย
    -  มูลค่า (ลบ.)
ปีQ3/6026 ม.ค.61นงลักษณ์0-2202-1766
  สัดส่วนการเก็งกำไร
   -  กรุงเทพฯและปริมณฑล
   -  จังหวัดภูมิภาค
ไตรมาสQ4/59 24 ก.พ.60สุคนธ์ทิพย์0-2202-1766
  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
  พัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาสQ1/607 เม.ย.60ธัญยธรณ์0-2202-1578
  อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลาเดือนมี.ค.6020 เม.ย.60สุคนธ์ทิพย์0-2202-1766
  ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย
    -  บ้านแนวราบ
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
    -  บ้านเดี่ยว
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
    -  ทาวน์เฮ้าส์
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
    -  อาคารชุด
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ)
ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส
Q1/60

Q1/60

Q1/60

Q1/60
7 เม.ย.60

7 เม.ย.60

7 เม.ย.60

7 เม.ย.60
นงลักษณ์

นงลักษณ์

นงลักษณ์

วรรณิศา
0-2202-1766

0-2202-1766

0-2202-1766

0-2202-1518
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช)
ไตรมาสQ1/6030 พ.ค.60สุคนธ์ทิพย์0-2202-1766
เครื่องชี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น     
  อาคารสำนักงาน     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้างไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน
  (กทม.และปริมณฑล)
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
เดือนก.พ.6028 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
  และห้างสรรพสินค้าคงค้าง
ไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์
  (กทม.และปริมณฑล)
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
เดือนก.พ.6028 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  โรงแรม-รีสอร์ท     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรมไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยวไตรมาสQ4/5910 มี.ค.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กรมการท่องเที่ยวไตรมาสQ4/5927 ก.ย.59สุภาพร0-2202-2184
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้างไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท
  (กทม.และปริมณฑล)
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
เดือนก.พ.6028 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  อุตสาหกรรม     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไตรมาสQ4/5931 มี.ค.60สุภาพร0-2202-2184
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้างไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม
  (กทม.และปริมณฑล)
เดือนก.พ.6012 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
เดือนก.พ.6028 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  สนามกอล์ฟ     
  สนามกอล์ฟไตรมาสQ1/6028 เม.ย.60นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้างไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ที่ดินเปล่า     
  ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554     
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558     
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562     
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้างไตรมาสQ1/6025 พ.ค.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า
  (กทม.และปริมณฑล)
เดือน

ก.พ.60

12 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า
  (ภูมิภาค 20 จังหวัด)
เดือน

ก.พ.60

28 เม.ย.60สุภาพร0-2202-2184
  ข้อมูลอื่น ๆ     
  ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI)ไตรมาสQ1/607 เม.ย.60ธัญยธรณ์0-2202-1578
  ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างเดือนมี.ค.6020 เม.ย.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  อสังหาริมทรัพย์
เดือนก.พ.60 28 เม.ย.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสQ4/5924 ก.พ.60ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนที่อยู่อาศัยสะสมทั่วประเทศปีปี 6010 เม.ย.61ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศปีปี 6010 เม.ย.61ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปีปี 6010 เม.ย.61ธิดารัตน์0-2645-9672
  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
   -  สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง
   -  สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง
   -  สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง
      ขนาดใหญ่คงค้าง
   -  สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย
      อสังหาริมทรัพย์คงค้าง
ไตรมาส

Q1/60

25 พ.ค.60

ธิดารัตน์0-2645-9672

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 มีนาคม 2560