ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯดีขึ้น ไตรมาส 1 อยู่ที่ 54.2 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก    ( 19 เมษายน 2560 )
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 1/60 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) เท่ากับ 54.2 จุด ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ระดับ 53.5 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่ดัชนีมีค่าลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาสในปี 59 คือในไตรมาส 2/59-ไตรมาส 4/59

ทั้งนี้ ดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำคัญของผู้ประกอบการที่มีต่อการขยายธุรกิจด้วยการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเชื่อมั่นจากยอดขาย และการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 61.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด และสูงกว่าภาพรวมดังที่ได้กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน และมีทิศทางของค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีที่ 60.2 จุด ทั้งนี้ ได้สะท้อนจากความเชื่อมั่นในการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามาก และด้านการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปัจจัยด้านยอดขาย และการจ้างงาน

ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 43.8 จุด ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด แสดงว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน แต่พบว่ามีสัญญาณที่ดี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 0.2 จุด ที่อยู่ในระดับ 43.6 จุด ทั้งนี้มีปัจจัยสะท้อนความเชื่อมั่นที่สำคัญจากเปิดโครงการใหม่ ด้านการลงทุน การจ้างงาน และยอดขาย

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ในไตรมาส 1/60 มีค่าเท่ากับ 65.1 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/59 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.2 จุด และเป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงมาต่อเนื่องใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยมีค่าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกด้านจากไตรมาส 4/59 โดยเฉพาะจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน ยกเว้นด้านต้นทุนการประกอบการ

หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 71.9 จุด เพิ่มขึ้นมากจาก 62.5 จุดในไตรมาสก่อนหน้าถึง 9.4 จุด และเป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงมาต่อเนื่องใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนจากปัจจัยความเชื่อมั่นในด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคต ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 54.9 จุด ซึ่งลดลงจาก 56.7 จุด ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำคัญในด้านผลประกอบการ การจ้างงาน และยังคงมีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในอนาคตในระดับสูงแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย

"สรุปได้ว่าผู้ประกอบการทุกกลุ่มในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า สถานการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของยอดขายการเปิดตัวโครงการใหม่ และผลประกอบการในทิศทางที่จะดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ปัจจัยด้านอื่นๆ ยังคงมีทิศทางที่สนับสนุนต่อความเชื่อมั่นในอนาคตอีกด้วย" เอกสารเผยแพร่ระบุ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

 

 

 
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)