Loading

ส่องดีมานด์ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว-ราคาต่ำ2ล.แรง

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2560
ส่องดีมานด์ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว-ราคาต่ำ2ล.แรง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.)  สำรวจความต้องการ "ที่อยู่อาศัย" ของประชาชนทั่วประเทศผ่านแอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน" หรือ Home for All รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ ธอส.และศูนย์ข้อมูลฯ โดยสำรวจช่วงเดือนพ.ค.-ก.ย.2560 รวมกลุ่มตัวอย่าง 78,586 ราย

วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่ 42.4% อยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ 17.3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.2% ภาคตะวันออก 9.4% ภาคใต้ 9% ภาคกลางและภาคตะวันตกมีสัดส่วนเท่ากัน 3.3%

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ ปานกลาง-รายได้น้อย เนื่องจาก 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีรายได้ ไม่ถึง 35,000 บาทต่อเดือน พบว่ากลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย จำนวน 70,068 ราย หรือ 89.2% และกลุ่มที่ไม่มีความต้องการที่อยู่อาศัย แต่ต้องการสินเชื่อ ด้านอื่นๆ 8,518 ราย หรือ 10.8%

ในกลุ่มที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย 46,095 ราย หรือ 65.8% และมีความต้องการปลูกสร้างบ้าน 23,973 ราย หรือ 34.2%

หากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ต้องการซื้อในช่วง 1-3 ปี (2560-2562) จำนวน 40,338 ราย สัดส่วน 87.5% อีก 5,757 ราย หรือ 12.5% ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในอนาคต ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนในการตัดสินใจ

กลุ่มที่มีความต้องการซื้อในช่วงปี2560-2562 จำนวน 40,338 รายนี้ กลุ่มที่มีความพร้อมในการผ่อนชำระสินเชื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ หรือมีความสามารถผ่อนชำระ สินเชื่อได้ พบว่ามีความต้องการซื้อ "บ้านเดี่ยว" สัดส่วน 57.3% รองลงมาทาวน์เฮาส์ 25.1% คอนโดมิเนียม 8.81% บ้านแฝด 4.6% และอาคารพาณิชย์ 4.1%

ด้านราคาที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ ส่วนใหญ่ 34.7% ต้องการซื้อในช่วง 1-2 ล้านบาท รองลงมาราคา 7 แสนบาท -1 ล้านบาท 15%

"จะเห็นได้ว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 1 ล้านบาทมีสัดส่วนรวมกัน 45% ส่วนราคา 1- 3 ล้านบาท รวมกัน 47.7% ส่วนราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 7.3%"

สำหรับ ทำเลหรือจังหวัดที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย พบว่าเขต กรุงเทพฯปริมณฑล สูงสุดที่ 53.2% รองลงมา เป็นภาคตะวันออก 11.5% ส่วนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 10.6% และ 10.3% ตามลำดับ ภาคใต้ 8.3% ภาคตะวันตก 3.2% และภาคกลาง 3%

ทำเลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคตะวันออก เป็นภาคที่มีสัดส่วนความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคา 1-3 ล้านบาท มากกว่าราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนภาคอื่นๆ อยู่ที่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มากกว่าราคา 1- 3 ล้านบาท ขณะที่ความต้องการปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยจำนวน 23,973 ราย สัดส่วน 30.5% ในกลุ่มที่ต้องการปลูกสร้างช่วง 1-3 ปีนี้  จำนวน 19,109 ราย  กลุ่มที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถที่จะผ่อนชำระได้ มีจำนวน 28%  ด้านราคาที่อยู่อาศัยที่ต้องการปลูกสร้าง  ส่วนใหญ่ 21.7% อยู่ที่ 1-2 ล้านบาท รองลงมาต้องการ ปลูกสร้างในช่วงราคา 7 แสนบาท -1 ล้านบาท  สัดส่วน 18.7%

"ความต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีสัดส่วนรวมกัน 70% ส่วนราคา 1-3 ล้านบาท มีสัดส่วน 27.2% ราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนรวมกัน 2.8%" ภาคที่มีความต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด ได้แก่ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วน 33.1% รองลงมาเป็นภาคเหนือ  24% ภาคใต้ 12.7% กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สัดส่วน 10.6% ภาคตะวันออก  8.2% ภาคตะวันตก 6.5% และภาคกลาง 4.8% ในแต่ละจังหวัดของแต่ละภูมิภาค จะมีความต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกระจายไปยังอำเภอต่างๆ ไม่กระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมือง หรืออำเภอที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด

ในด้านราคาที่อยู่อาศัยที่ต้องการปลูกสร้าง ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รองลงมา 1-3 ล้านบาท ส่วนราคามากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด

สรุปได้ว่าภาพรวมความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่มีศักยภาพ ในช่วงปี 2560-2562 สัดส่วนกว่า 60% ทั่วประเทศ

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ