Loading

คอลัมน์ Look Around: แอปพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560
คอลัมน์ Look Around: แอปพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะที่เป็นธนาคารของรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยให้ประชาชนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมา เพื่อใช้สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

โดยแอปพลิเคชั่นนี้ มีชื่อเรียกง่าย ๆ ว่า "Home for All" หรือ "คนไทยมีบ้าน" โดยเปิดตัวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปเมื่อ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง "ฉัตรชัย ศิริไล" กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป ประชาชนทุกคนสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นที่ "App Store" (ระบบปฏิบัติการ iOS) และ "Play Store" (ระบบปฏิบัติการ Android) เพื่อกรอกแบบสำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเลต หรือกรอกผ่านเว็บไซต์ www.ghbank.co.th และเว็บไซต์ www.reic.or.th ก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสำรวจจะต้องระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ช่วงเวลา (ปี) ที่ต้องการมีบ้าน รวมถึงทำเลที่อยู่อาศัยที่ต้องการ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับรหัส และ QR Code สำหรับนำไปติดต่อกับ ธอส. เพื่อขอรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสม สิทธิพิเศษ หรือคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการ มีบ้านในอนาคตได้ที่ ธอส.ทุกสาขา

ขณะเดียวกันเมื่อได้รับข้อมูลผ่านแอปเข้ามา ทางการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก็จะนำผลสำรวจที่ได้ไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาปริมาณที่อยู่อาศัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่ม

รวมถึงนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) ของรัฐบาล

ส่วนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอต่อผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหาอุปทานที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้าน ต้องลองโหลดมาใช้งานกันดู

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ