Loading

ประสานข้อมูลรัฐ-เอกชน

วันที่ : 12 เมษายน 2560
ประสานข้อมูลรัฐ-เอกชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหา ริมทรัพย์ ได้ประชุม ร่วมกับภาคเอกชนจากบริษัทพัฒนาเมือง เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านข้อมูล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการพัฒนาเมือง

วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชนจากบริษัทพัฒนาเมืองในเรื่องของข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งการพัฒนาเมืองจะทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่ม จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำข้อมูล นำมาวิเคราะห์ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ ให้เอกชนนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดทำผังเมืองที่สามารถอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง จากที่ผ่านมาจะใช้การคาดการณ์หรือจากภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินทิศทางของเมือง ในขณะเดียวกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ก็จะสามารถเข้าไปสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง

การประสานข้อมูลระหว่างภาคเอกชนกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงเป็นเรื่อง วิน วิน วิน กันทั้ง 3 ฝ่าย

ในขณะที่ภาคเอกชนก็ได้เสนอความเห็นถึงการพัฒนาเมือง ซึ่งถือเป็นการดำเนินการรูปแบบใหม่ที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง รวมถึงการมีกฎหมายเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ถือเป็นข้อฝากฝังจากภาคเอกชนที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเดิน การพัฒนาเมืองจึงเป็นไปอย่างไร้ทิศทางเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ