Loading

เมกะโปรเจกต์หนุนอสังหาฯ เชียงใหม่บูม

วันที่ : 10 เมษายน 2560
เมกะโปรเจกต์หนุนอสังหาฯ เชียงใหม่บูม

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำรายงาน "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ประเภทโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย ทั้งนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวถึงรายงาน "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ" ว่า เฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ GPP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมี Mega Projects ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนที่สำคัญ จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านจัดสรร พบว่ามีโครงการอยู่ระหว่างการขาย จำนวน 176 โครงการ เหลือขายประมาณ 7,459 หน่วย

          โดยโครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ใน 4 อำเภอหลัก คือ อำเภอสันกำแพง 31 เหลือขาย 1,767 หน่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 42 โครงการ เหลือขาย 1,327 หน่วย อำเภอสันทราย 35 โครงการ เหลือขาย 1438 หน่วย และอำเภอหางดง 33 โครงการ เหลือขาย 1,589 หน่วย

          ประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าบ้านเดี่ยวมากที่สุดมีร้อยละ 68 ของหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมด แต่สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 77 ในปีก่อนหน้า โดยภาพรวมมีบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 4,870 หน่วย ทั้งนี้ มีบ้านจัดสรรสร้างเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,460 หน่วย

          โครงการอาคารชุด จากการสำรวจพบว่ามีโครงการอยู่ระหว่างการขายจำนวน 53 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 23,580 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,072 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 10,340 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มากถึง 49 โครงการ เหลือขาย 2,743 หน่วย ในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนมากถึงร้อยละ 63 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท

          ประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป และส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ขายให้กับชาวต่างชาติ หรือให้เช่าระยะยาว พบว่ามีโครงการบ้านพักตากอากาศซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 2 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 67 หน่วย ขายได้แล้วเพียงประมาณ 15 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ