Loading

เปิดแผนทช.4พันโครงการ4.6หมื่นล้าน ซ่อมถนนกว่าครึ่งบูมโลจิสติกส์ไทย

วันที่ : 27 ธันวาคม 2559
เปิดแผนทช.4พันโครงการ4.6หมื่นล้าน ซ่อมถนนกว่าครึ่งบูมโลจิสติกส์ไทย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้รับงบประมาณปี 60 ประมาณ 46,000 ล้านบาท รวม 4,000 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณซ่อมแซมถนน 21,978 ล้านบาท (59%) รวม 3,216 โครงการ และงบลงทุนด้านพัฒนาทางหลวงชนบท 18,422 ล้านบาท (41%) อีก 784 โครงการ และลงทุนด้านการพัฒนาถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางรวมระยะทาง 800 กม.วงเงิน 5,600 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 5.2 คิดเป็นเงิน 2,380 ล้านบาท คาดว่าภายในปีนี้จะเบิกจ่ายได้ราว 12% วงเงิน 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในภาพรวมถือว่าดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้เนื่องจากเสนอสำนักงบประมาณไว้เพียง 10%

นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาโครงการลงทุนปี 60 ไปแล้วไม่น้อยกว่า 80% มีเพียง 100 โครงการที่ล่าช้ากว่าแผนไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในสิ้นปี 59 ได้ขอขยายระยะเวลาโครงการให้กระทรวงคมนาคมแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ทั้งหมดในเดือน มี.ค. 60 ทั้งนี้ ทช.ให้ความสำคัญกับงบประมาณลงทุนปี 60 โดยเน้นสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อมต่อ (Missing Link)  ทางเลี่ยง  (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวม 784 โครงการ วงเงินรวม 18,422 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการยกระดับมาตรฐานทาง 570 โครงการ 1,144.717 กม. 7,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22% โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพานโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าลำคลองตามภูมิภาคทั่วประเทศเน้นขยายทางเลือกด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้าให้กับประชาชน 164 โครงการวงเงิน 2,408 ล้านบาท รวม 9,227 เมตร

นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนปริมณฑลและโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองตลอดจนปรับปรุงเส้นทางต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาจราจร รวม 15 โครงการ 30.632 กม. 4,914 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วมากกว่า 2 เท่า โครงการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยพัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนควบคู่กับการเปิดตลาดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศรวม 28 โครงการ 96.593 กม. 886 ล้านบาท โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์เน้นเชื่อมโยงการขนส่งทั้งถนน ทางราง และน้าทางนำ เพิ่มศักยภาพให้กับโลจิสติกส์ไทย 2 โครงการ 28.776 กม. 1,486 ล้านบาท และสุดท้ายโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายพัฒนาการค้าและการขนส่งของรัฐบาลเชื่อมต่อประตูการค้าชายแดน 5 โครงการ ระยะทาง 41.649 กม. รวม 1,043 ล้านบาท.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ