Loading

สำรวจพบบ้าน-คอนโดฯแพงขึ้น5.2%

วันที่ : 6 ตุลาคม 2559
สำรวจพบบ้าน-คอนโดฯแพงขึ้น5.2%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธ.อ.ส. ระบุห้องชุดในโครงการคอนโดฯ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ไตรมาส 3/59 ระดับปรับขึ้นร้อยละ 5.2 เผย 5 โซนห้องชุดราคาขึ้นสูงสุด ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาสูงกว่าโครงการแนวราบในกรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในช่วงครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และใช้ฐานข้อมูลการสำรวจเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว ต่อมาในครึ่งหลัง ปี 2556 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 และขยายพื้นที่สำรวจให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหนาแน่น

จากดัชนีดังกล่าวพบว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคาในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 3/59 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตร.ม. ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตร.ม.ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตร.ม. ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ห้องชุดในระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตร.ม. ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตร.ม. โดยพื้นที่ราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น พื้นที่พญาไท-ราชเทวี พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง พื้นที่นนทบุรี และพื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคา ทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับตัวสูงกว่าดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานคร

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ