Loading

รถไฟเช็คความคืบหน้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร

วันที่ : 22 สิงหาคม 2559
รถไฟเช็คความคืบหน้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร

โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ทั้งในช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ และบางซื่อ -รังสิตนั้น ล้วนแต่เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ยกคณะผู้บริหาร ร.ฟ.ท. และสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง

การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้านั้น นับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพื่อเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางระหว่างย่านใจกลางเมืองและย่านชานเมืองทั้ง 4 ทิศ โดยระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ระยะเร่งด่วนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2550 กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2556

โดยนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เริ่มจุดแรกด้วยการรับฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต โดยสัญญาที่ 1 คิดเป็น 47.26 % จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานของผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 บริเวณสถานีทุ่งสองห้องและสถานีกลางบางซื่อ ว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการสัญญาที่ 1 คิดเป็น 47.26 % ส่วนสถานีทุ่งสองห้องปัจจุบันมีความคืบหน้าของงานที่ดำเนินการเสร็จคิดเป็น 70.89 % ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างสถานีนั้น แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นพื้น

ดิน สำหรับจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการ /ชั้น 2 จำหน่ายตั๋วโดยสาร และเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านขึ้นไปยังชานชาลา /และชั้น 3 เป็นชั้นชานชาลา มีทางวิ่ง 4 ทาง โดย 2 ทางวิ่งด้านข้าง รองรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ส่วน 2 ทางตรงกลาง รองรับรถไฟทางไกล โดยมีชานชาลาด้านข้าง 2 ฝั่ง รองรับผู้ใช้บริการรถไฟสายสีแดง โดยสถานีนี้ได้ก่อสร้างเป็นต้นแบบในงานก่อสร้างสถานีของผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ซึ่งตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีสถานียกระดับแบบนี้จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะ

ส่วนความคืบหน้า การก่อสร้างที่สถานีกลางบางซื่อบริเวณนั้น ภาพรวมขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการประมาณ 38% โดยที่ผ่านมามีความล่าช้า เนื่องจากติดการรื้อย้ายท่อส่งน้ำมันโดยสถานีนี้มีรูปแบบการก่อสร้างแบ่งเป็นชั้นใต้ดิน พื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ 1,700 คัน โดยมีโถงเชื่อมต่อจากพื้นที่จอดรถขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วและมีทางเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่สถานีบางซื่อ ส่วนชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋ว มีโถงพักคอยและรับผู้โดยสาร รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรม และร้านค้า ชั้นที่ 2 เป็นชานชาลารองรับรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 4 ชานชาลา และ

รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา ชั้นที่ 3 เป็นชานชาลารองรับการจอดขบวนรถไฟขนาดราง 1.435 เมตร (SG) เชื่อมภูมิภาค 10 ชานชาลา เป็นสายใต้ 4 ชานชาลา สายเหนือและสายอีสานรวม 6 ชานชาลา รองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 2 ชานชาลา สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 120,000 คน/วัน/ทิศทาง และคาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 230,000คน/วัน/ทิศทาง

"สถานีกลางบางซื่อ นอกเหนือจากเป็นสถานีต้นทางของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) แล้ว ยังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศ เป็นสถานีชุมทางของรถไฟทางไกลสายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก และสายใต้ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการพัฒนาเป็นทางคู่ทั่วประเทศ สถานีศูนย์กลางของรถไฟชานเมือง ทั้งสายสีแดงเข้ม สีแดงอ่อน และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงรถไฟขนาดทางมาตรฐานในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของสถานีกลางบางซื่อ ให้สามารถรับรองการเดินรถไฟประเภทต่างๆในอนาคต ร.ฟ.ท. จึงได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขแบบรายละเอียด ในส่วนของรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยเป็นเป้าหมายของกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระบบรางทุกรูปแบบ โดยจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย"

สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีจุด เริ่มต้นโครงการที่สถานีบางซื่อ กม.6+000 (จากหัวลำโพง) บริเวณแยกประดิพันธ์ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟ สายเหนือผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 26.3 กิโลเมตร มี 10 สถานี ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 สัญญา คือสัญญา 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 47.26% สัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 67.73% และสัญญา3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟ สำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้เข้าดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2559 มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 0.83% ในการนี้คาดว่าจะเปิดใช้งานได้จริงประมาณต้นปี 2563

ส่วนรายละเอียดโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหนึ่งในโครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนเชื่อมโยงฝั่งพระนครและธนบุรีของกรุงเทพ- มหานคร ที่เกิดจากแนวคิดในการวางระบบโครงข่ายจราจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตโครงการนี้จะมีเส้นทางต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดนครปฐม เพื่อให้การเดินทางระหว่างชานเมืองกับ ใจกลางเมืองสะดวกและรวดเร็วขึ้น แนวทางรถไฟสายนี้อยู่ในเขตทางของทางรถไฟสายใต้ จึงไม่มีปัญหาในการเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน ก่อสร้างทางรถไฟเริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการ ทางเหนือของสถานีบางซื่อ 2 ประมาณ 800 เมตร วิ่งขนานกับแนวทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน

โดยเป็นทางยกระดับจากบางซื่อไปถึงบางบำหรุ และเริ่มลดระดับที่ กม.7+850 ลงสู่ระดับพื้นดิน จากสถานีบางบำหรุจนกระทั่งสิ้นสุดปลายทางบริเวณจุดตัดถนนสวนผักกาดเขตตลิ่งชัน โดยมีระยะทาง 15.263 กิโลเมตร โดยมีขนาดทาง 1.000 เมตร (Meter Gauge) เป็นทางคู่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายใต้ปัจจุบันโครงสร้างระดับดินเริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสวนผัก ไปตามแนวเส้นทางรถไฟ สายใต้ผ่านถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปจนถึงซอยหมู่บ้านภาณุรังสี ระยะทางประมาณ 7.560 กม. โดยมีรั้วกั้นตลอดสองข้างทางเพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเดินรถ และความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ โดยสามารถไปกลับรถได้ที่ทางกลับรถที่ได้สร้างไว้จากนั้นจะเป็นโครงสร้างยกระดับ ข้ามถนนจรัลสนิทวงศ์ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถนนประชาชื่น ข้ามคลองประปา สิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทางประมาณ 7.703 กม.

โดยมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girderประเภท Balance Cantilever ขนาดช่วง (1x55.00) + (1x105.00) + (1x120.30) + (1x103.00) + (1x86.00) + (1x47.00) เมตร รองรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน U.20 และเป็นสะพานที่สามารถรองรับทางวิ่งได้ 2 ทาง โดยมี 4 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ สถานีตลิ่งชัน และสถานีบางกรวย-กฟผ.

สำหรับวงเงินค่าก่อสร้าง 9,087.390 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณ เห็นชอบเมื่อวันที่ 11ส.ค.2552 ให้เพิ่มวงเงินค่าวัสดุของงานด้านทางตามปริมาณที่สำรวจได้จริง ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้นตามเดิม ในวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 8,748.399 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ