Loading

คอลัมน์ Property Focus: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการQ2ลด คาดครึ่งปีหลังเพิ่ม

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559
คอลัมน์ Property Focus: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการQ2ลด คาดครึ่งปีหลังเพิ่ม

ratchada@thanonline.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 168 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 32 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 136 บริษัท ในการคำนวณดัชนีรวมจะให้น้ำหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียน 50:50 เท่ากัน พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 54.7 สูงกว่าค่ากลาง และปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 1/2559) ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 55.9 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นลดลง ทั้งในด้านยอดขาย ต้นทุนการประกอบการและการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ลดลง โดยระมัดระวังการเปิดโครงการมากขึ้น เมื่อมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองสิ้นสุดลง

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและสำหรับรายกลางและรายย่อยนอกตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังคาดหวังที่ดีต่ออนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าคือในช่วงปลายปี 2559 ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศที่มีแนวโน้มอนาคตเป็นบวกมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ