Loading

รายงาน: ตลาดที่อยู่อาศัยเมืองชายทะเลยังมีของ

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2559
รายงาน: ตลาดที่อยู่อาศัยเมืองชายทะเลยังมีของ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม ถนนอโศก กรุงเทพฯ โดยนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 37,900 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 15,500 หน่วย อาคารชุดประมาณ 21,300 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 1,100 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 91 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 15,500 หน่วยมีมูลค่าโครงการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 61,800 ล้าน บาทเหลือขายประมาณ 3,400 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ14,600 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 66 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 3 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 500 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย99 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 21,300 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 73,300 ล้านบาท เหลือขายประมาณ4,300 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 16,600 ล้านบาทสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 57 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ร้อยละ 26 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และร้อยละ 17 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 1,700 หน่วย

จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา)มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 15,400 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ9,800 หน่วย และหน่วยห้องชุดประมาณ 5,600 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายมากถึง 174 โครงการ แต่มีหน่วยในผังโครงการรวมกันเพียงประมาณ9,800 หน่วย มีมูลค่าโครงการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ39,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,200 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 13,300 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 59 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 11 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย(หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 700 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย21 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,600 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 13,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีเพียงร้อยละ 34 ที่เป็นหน่วยก่อสร้างเสร็จแล้ว และร้อยละ 54 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับอีกร้อยละ 12 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 200 หน่วย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 12,400 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ5,300 หน่วย อาคารชุดประมาณ 6,800 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 300 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 91 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,300 หน่วยมีมูลค่าโครงการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 22,300 ล้าน บาทเหลือขายประมาณ 1,800 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ8,800 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 58 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีร้อยละ11 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย30 โครงการ ประมาณ 6,800 หน่วย เหลือขาย 1,600 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 28,100 ล้านบาท มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 6,400 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 70 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ร้อยละ 20 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเพียงร้อยละ 10 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง)ประมาณ 750 หน่วย

จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอชะอำ และอำเภอเมือง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ16,965หน่วยแบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 3,050 หน่วย อาคารชุดประมาณ 13,850 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 65 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย42 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,050 หน่วย มีมูลค่าโครงการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,700 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,000 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมดพบว่าร้อยละ 55 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ36 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 9 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ100 หน่วย

ประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 23 โครงการ อยู่ในอำเภอชะอำ 21โครงการ และอยู่ในอำเภอเมือง 2 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 13,800 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 45,800 ล้านบาท เหลือขายประมาณ2,500 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท สถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ร้อยละ 23 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 57 และอีกร้อยละ 20 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 300 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ