Loading

คอลัมน์ Property Focus: อสังหาฯรายใหญ่บุกยึดภาคเหนือ

วันที่ : 17 เมษายน 2559
คอลัมน์ Property Focus: อสังหาฯรายใหญ่บุกยึดภาคเหนือ

ratchada@thanonline.com

จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่ามีผู้ประกอบการจากส่วนกลางเข้าไปแบ่งส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยในจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มบ้านจัดสรรมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาด 12% ของจำนวนโครงการ 159 โครงการ และ 13% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด 17,300 หน่วย ในส่วนของโครงการอาคารชุดมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 11% ของจำนวนโครงการ 53 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยมากถึง 20% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด 7,660 หน่วย

ขณะที่ในส่วนของจังหวัดเชียงราย มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 35 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,000 หน่วย มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้น คือแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สำหรับโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายมีจำนวน 11 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,000 หน่วย โดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาด 27% ของจำนวนโครงการ และ 54% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 35 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 2,200 หน่วย มีผู้ประกอบการจากส่วนกลางเพียงรายเดียวคือแสนสิริ และโครงการอาคารชุด 5 โครงการ มีหน่วยในผังประมาณ 1,120 หน่วย ผู้ประกอบการในตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 60% ของจำนวนโครงการ และมีจำนวนหน่วยมากถึง 73% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

ในส่วนของจังหวัดตาก ปัจจุบันมีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 11 โครงการ รวม 230 หน่วย ขณะที่มีโครงการอาคารชุด 5 โครงการ จำนวน 715 หน่วย มีผู้ประกอบการจากส่วนกลางเพียงรายเดียวในตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดอาคารชุด 1 โครงการ จำนวน 270 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ