Loading

คอลัมน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: แห่ลงทะเบียนดูบ้าน

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558
คอลัมน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: แห่ลงทะเบียนดูบ้าน

รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้สำรวจข้อมูลคุณลักษณะและพฤติกรรมความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ดังกล่าว พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม "ผู้ลงทะเบียน" เข้าชมงานทั้งสิ้นกว่า 9,000 คน พบว่าร้อยละ 34 ของผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานมีอายุระหว่าง 21-30 ปี และร้อยละ 33 อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี ที่เหลือเป็นกลุ่มอายุอื่น โดยผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ มีอายุโดยเฉลี่ยสูงกว่าครั้งที่แล้วร้อยละ 53 หรือส่วนใหญ่ของผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาร้อยละ 13 เป็นเจ้าของกิจการ และร้อยละ 11 รับราชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ