Loading

ยืดเวลาผ่อนผันตึกร้างขออนุญาตสร้างต่อได

วันที่ : 25 มีนาคม 2558
ยืดเวลาผ่อนผันตึกร้างขออนุญาตสร้างต่อได้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายอดิศักดิ์ ขันตี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 เพื่อผ่อนผันให้เจ้าของอาคารร้างทั่วประเทศ สามารถขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างได้ที่หน่วยงานท้องถิ่น ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่กฎกระทรวงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ซึ่งที่ผ่านมามีอาคารหลายแห่งได้ดำเนินการไปแล้ว ล่าสุด กฎกระทรวงดังกล่าวได้หมดอายุบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 แต่มีอาคารจำนวนหนึ่งยังไม่มาต่อใบอนุญาต ปัจจุบันมีอาคารร้างในกรุงเทพฯ จำนวน 41 โครงการ หรือ 67 อาคาร ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่และสูง ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา กทม. เชิญเจ้าของอาคารทั้ง 41 โครงการ มาหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้า เพื่อขอทราบความคืบหน้าว่ามีแผนก่อสร้างต่อไปอย่างไร ติดปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และในระหว่างรอการก่อสร้างจะกำชับให้เจ้าของอาคารล้อมรั้วอาคารให้เรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งอาชญากรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อมูลอาคารร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2551 กทม.รายงานว่ามีทั้งสิ้น 76 โครงการ หรือ 128 อาคาร โดยกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ออกบังคับใช้เมื่อปี 2552 เพื่อช่วยเหลืออาคารร้างที่ประสบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ที่ออกมาภายหลัง รวมถึงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 จนทำให้ต้องทิ้งงานและใบอนุญาตขาดอายุลงสามารถมาต่ออายุใบอนุญาตและก่อสร้างต่อไปได้ โดยให้ยึดตามกฎหมายเก่าในช่วงที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ แต่ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรว่าโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 25 โดยกฎกระทรวงมีอายุบังคับใช้ 5 ปี และหมดอายุลงเมื่อปี 2557 ทางรัฐบาลจึงต้องการให้อาคารร้างที่เหลือมีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อผลเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อความปลอดภัยของเมือง จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและ กทม. สำรวจและพิจารณาแก้ไขต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ