Loading

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ล้อมคอกต่างชาติปั้

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2553
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ล้อมคอกต่างชาติปั้น

นอมินี""ซื้อที่ดิน แก้กม.เพิ่มโทษแพ่ง-อาญา-ริบเข้ารัฐ"|"       แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมที่ดินอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว โดยจะกำหนดมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งหมดให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งมีทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการออกฎหมายใหม่ป้องกันไม่ให้คนไทยถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว (นอมินี) การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิม เช่น ให้เงินที่ได้จากการขายที่ดินหรือทรัพย์สินที่คนต่างด้าวใช้นอมินีถือครองเป็นของรัฐครึ่งหนึ่ง

เพิ่มเติมจากโทษทางอาญา เป็นต้น

ในส่วนของมาตรการระยะสั้นมีหลายมาตรการ คือ

1.จะขอความร่วมมือจากองค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) ให้ช่วยติดตามความเคลื่อนไหวในการซื้อขายที่ดินแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ อปท.รับผิดชอบดูแล เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการซื้อขายที่ดินที่ส่อไปในทางที่ มิชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะมีคนไทย ถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว จากนั้นให้ อปท.รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกับรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

2.กรมที่ดินจะประสานงานด้านข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากนิติบุคคลไทยเป็นนิติบุคคลต่างด้าว หรือมีการเพิ่มทุนจนมีสภาพเป็นนิติบุคคลต่างด้าว แต่เคยรับโอนที่ดินในขณะเป็นนิติบุคคลไทย จากนั้นให้แจ้งกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลนั้น ๆ หากพบว่ากระทำการฝ่าฝืนมาตรา 97 และ 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือครองที่ดินในนาม นิติบุคคลต่างด้าว กรมที่ดินจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย เช่น สั่งให้จำหน่ายที่ดิน ออกไป หรืออธิบดีกรมที่ดินใช้อำนาจจำหน่าย เป็นต้น

3.ขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบเส้นทางเงิน หากสงสัยว่าเงินสำหรับใช้ซื้อที่ดินน่าจะเป็นเงินของคนต่างด้าว

4.ขอความร่วมมือจากสภาทนายความ และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ให้ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาคนต่างด้าวที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยให้คนไทยเป็นนอมินีคนต่างด้าว

5.ขอความร่วมมือจากกระทรวงการ ต่างประเทศให้ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการถือครองที่ดินในประเทศไทยให้ชาวต่างชาติทราบ พร้อมบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับมาตรการระยะยาวจากการหารือเบื้องต้นมีข้อเสนอให้ดำเนินการหลายแนวทาง ประกอบด้วย

1.กรณีตรวจสอบพบว่าต่างด้าวถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย เมื่อกรมที่ดินสั่งให้ จำหน่ายที่ดินที่ถือครอง หรืออธิบดีกรมที่ดินใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ให้เงินที่ได้จากการจำหน่ายที่ดินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตกเป็นของรัฐ นอกเหนือจากการรับโทษในทางอาญา

2.เสนอแก้ไขคำจำกัดความคำว่า ""คนต่างด้าว"" ในประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ฯลฯ ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมทั้งนำมาตรา 97(5) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2502 กลับมาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ถือว่านิติบุคคลใดที่มีผู้จัดการ หรือกรรมการเป็นคนต่างด้าว ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

3.เพิ่มโทษในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 111, 112 และ 113 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้สูงขึ้น จากปัจจุบันโทษตามมาตรา 111 และ 113 เป็นโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรืจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนโทษตามมาตรา 112 ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ