Loading

ออก กม. ปล่อยผีที่ดินเปล่าควบคุมเกาะห้ามให้โฉน

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2553
ออก กม. ปล่อยผีที่ดินเปล่าควบคุมเกาะห้ามให้โฉนด

นายถวัลย์ ทิมาสาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กรมที่ดิน เปิดเผยในงานเสวนาเรื่อง ที่ดินมือเปล่า  : การถือครอง การแย่งการครอบครอง และข้อพึงระวังจัดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ถึงข้อกฏหมายที่พึงทราบเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าว่า ขณะนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขมาตรา 59 ทวิ ซึ่งเป็นการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลังประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใช้บังคับในวันที่ 1 ธ.ค. 2497 สามารถออกโฉนดได้ โดยการออกโฉนดดังกล่าวหากไม่แจ้งการครอบครองหรือไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หากมีความจำเป็นจะขอออกโฉนดต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งออกได้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้าเกินกว่านั้นต้องชี้แจงในกรณีที่เกินด้วยและกำหนดห้ามโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 10 ปี

 

                ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้การออกโฉนดตามมาตรา 59 ทวิ ได้ต้องมีการครอบครองก่อน 1 ธ.ค. 2497 เท่านั้น โดยขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพัฒนากฏหมายของกรมที่ดินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

 

                นอกจากนี้กรมที่ดินยังได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกฉโนดได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดในกรณีต่างๆ เช่น ที่ภูเขา ที่เกาะ โดยเห็นว่าพื้นที่เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอซึ่งไม่มี ส.ค.1 สามารถออกโฉนดได้ ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างกฎหมาย ซึงได้มีการท้วงติงกันว่าหากจะยกเว้นน่าจะทั้งหมด โดยเฉพาะเกาะที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ควรออกโฉนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการฮุบที่ดิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ