Loading

จับตาเดือนสุดท้ายอสังหาฯ คึก คนแห่ซื้อบ้านหวังลดหย่อนภาษ

วันที่ : 11 ธันวาคม 2552
จับตาเดือนสุดท้ายอสังหาฯ คึก คนแห่ซื้อบ้านหวังลดหย่อนภาษี

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวเตือนประชาชนว่า แม้ในเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดมาก แต่จะมีกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริโภคที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษี และอาจสร้างความคึกคักให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือนสุดท้ายของปีมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจึงควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ดี ขณะที่ผู้ประกอบการจะต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคด้วย

 

                ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) มีดังนี้ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 และต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดหรือห้องชุดมาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

                การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อนี้ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท โดยต้องจ่ายไปในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 กรณีผู้มีเงินได้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหลายแห่ง ให้ได้รับการยกเว้นภาษีได้ทุกแห่งรวมกันตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

 

                กรณีผู้เงินได้หลายคนรวมกันซื้อ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีได้ทุกคนแต่รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน 300,000 บาท ในกรณีสามีหรือภรรยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

 

                กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีนั้น ถ้าภริยาไม่ใช่สิทธิ์แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ให้ได้รับการยกเว้นภาษีรวมกันตามจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าภริยาใช้สิทธิ์แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับการยกเว้นภาษีได้กึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

 

                กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน ซึ่งความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งมีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 300,000 บาท กรณีผู้มีเงินได้สมรสกันต่อมามีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับการยกเว้นภาษีได้กึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

 

                ทั้งนี้ การได้รับการยกเว้นตามประกาศดังกล่าว ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายและในกรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีแล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการกยกเว้นภาษี ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินที่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นไปแล้ว ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ