Loading

อัดโปรโมชั่นโละบ้านเอื้ออาทร

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2552
อัดโปรโมชั่นโละบ้านเอื้ออาทร

นพ.ภูมิรินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้เสร็จครบตามจำนวน 281,556 หน่วย ตามมติ ครม.เดินเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.52 และ 2.เห็นชอยมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอโดยมีรายละเอียดของมาตรการประกอบด้วย

1.มาตรการด้านการตลาด ให้กคช.เสนอขายโครงการในลักษณะยกอาคาร หรือขายทั้งโครงการให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่มีเงื่อนไขว่าหน่วยงานที่ซื้อต้องจัดสรรให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานที่มีรายได้น้อยในสังกัด รวมถึงปล่อยขายให้กับเอกชนแต่ต้องมีการประเมินราคาที่เหมาะสม

                2.มาตรการด้านราคา ให้ กคช.สามารถรับราคาขายได้ตามทำเล ในกรณีผู้มีรายได้น้อยมีปัญหาผ่อนชำระหรือค้างชำระได้โดยอาจเปลี่ยนจากการซื้อเป็นเช่า 3.ด้านกฎระเบียบ ให้ กคช.ขายโครงการบ้านเอื้ออาทรได้โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อแต่ละราย โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 8 หมื่นบาทต่อหน่วยเฉพาะ 2 หน่วยแรกเท่านั้น และให้ยกเลิกข้อจำกัดการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร จากเดิมที่ผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรจะโอนได้เมื่อครบ 5 ปีแล้วเท่านั้น สุดท้ายมาตรการเพิ่มเติม ครม.เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปลี่ยนหลักเกณฑ์การนับหนี้ค้างชำระสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร จากเดิมที่นับเป็นจำนวนวันจำนวน 90 วัน เป็นให้นับเป็นงวดจำนวน 3 งวดแทน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ