Loading

เดินหน้าฟื้นซากอาคารร้า

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2552
เดินหน้าฟื้นซากอาคารร้าง

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552 ได้มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะทำให้อาคารสร้างค้างอยู่ เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุไปในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 สามารถขออนุญาตใหม่ และยังสร้างได้ตามการขออนุญาตเดิมได้ โดยกำหนดให้อาคารที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี 2535-2543 ที่ได้ตอก เสาเข็มหรือทำฐานแผ่ของอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนเสาเข็มหรือฐานแผ่ทั้งหมดของอาคารหรือโครงการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีการตอกเสาเข็มหรือทำฐานแผ่แต่ได้ก่อสร้างโครงสร้างของอาคารลงต่ำกว่าระดับพื้นดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่โครงสร้างอาคาร หากต้องการจะทำการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าวต่อด้วยขนาดพื้นที่ปกคลุมดิน พื้นที่อาคาร และความสูงไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่เคยได้รับอนุญาต ให้ยื่นคำขออนุญาตใหม่ได้

แต่ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร มาเสนอพร้อมคำขออนุญาตด้วย

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะที่เคยได้รับอนุญาต ยกเว้นเรื่องระบบการ ป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยภายในอาคารให้ใช้ตามกฎหมายปัจจุบัน โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลอาคารสร้างค้างตั้งแต่ปี 2544 พบว่ามีอาคารสร้างค้างรวม 508 อาคาร จนล่าสุดมีการสำรวจเมื่อเดือนพ.ย. 2551 เหลืออาคารสร้างค้างอยู่ 176 อาคาร โดยส่วนใหญ่หรือ 146 อาคารเป็นอาคารพักอาศัย ด้านนายธเนศ วีระศิริ กรรมการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า อาคารร้างที่เหลืออยู่ในขณะนี้ส่วนหนึ่งจะมีปัญหาวัสดุอาคารที่เสื่อมสภาพแล้ว และควรที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะนำมาสร้างใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ