Loading

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม

วันที่ : 15 สิงหาคม 2552
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

การประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม วาระระหว่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกจับตามอง โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังยื่นเสนอร่างดังกล่าว

                ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกล่าวใช้เวลาผลักดันกว่า 10 ปี เหตุที่ต้องใช้เวลานานเนื่องจากกาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว หากมีการประกาศใช้ จะให้มีการยกเลิก พ.ร.บ.ต่อไปนี้ 1.พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 , 2.พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และ 3.พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529

                สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินดังกล่าวคือ 1.อัตราภาษี มี 3 อัตรา คือ 1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5 , 1.2 ที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1 , 1.3 ที่ดินประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยคิดจากฐานภาษี

                2. การบังคับใช้กฎหมาย มีบทเฉพาะกาล 2 ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย สำหรับเตรียมการจัดเก็บภาษีตามระบบใหม่ 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ รวมถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทนการเสียภาษีแทนไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 4. อำนาจในการจัดเก็บภาษี องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต อปท.ของตน ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น เช่นเดี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ปัจจุบัน

                5. ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้หาประโยชน์

                ยกเว้นภาษีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท งดเก็บภาษีที่ดินแลนด์ลอดร์ดปีแรก นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เดินสายสัมมนาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึง โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ใน 2 ปีข้างหน้า หลังจากกฎหมาย ผ่านการอนุมัติจากสภา ซึ่งที่ผ่านมาทาง สศค.ได้รับข้อเสนอแนะหลายประเด็น อาทิ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม หากให้เสียภาษีในอัตราปกติเกรงว่าจะเป็นภาระที่หนักเกินไป

                ทั้งนี้ กรอบการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ในการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการยกเว้นถึง 90% ของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

                ส่วนที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหามาเตรียมไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการยังไม่ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีในปีแรก และจะเริ่มเสียภาษี ในปีที่ 2 และจะเสียภาษีในอัตราสูงสุด (เชิงพาณิชย์) ในปีที่ 3

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ