Loading

ที่ดินหวั่นกระแสต้าน ออกโฉนดพื้นที่เกาะ ผ่อนผันให้เฉพาะจุ

วันที่ : 25 มิถุนายน 2552
ที่ดินหวั่นกระแสต้าน ออกโฉนดพื้นที่เกาะ ผ่อนผันให้เฉพาะจุด

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวมทั้งใบแทนของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉนดที่ดิน และหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่เกาะ ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกรมที่ดิน ซึ่งเดิมจะมีการแก้ไขใน 2 ประเด็นหลักเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินกับหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ให้ใช้แบบ น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 ข. อย่างไรก็ตามต่อมาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะจากประชาชนจำนวนมาก กรมที่ดินจึงมีแนวคิดจะแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะควบคู่กันไปด้วย

 

ในชั้นนี้การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง 2 ประเด็นแรกยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดิน ซึ่งมีการหารือเป็นการภายในหลายครั้งตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ตามขั้นตอนหลังจากกรมที่ดินพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงขั้นตอนนั้นจะเสนอปรับปรุงเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะพ่วงเข้าไปด้วย โดยแยกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

 

เนื่องจากการออกโฉนดบนพื้นที่เกาะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ไม่ทำให้การแก้ไขกฎกระทรวง 2 ประเด็นแรกตกไปด้วย

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุที่หยิบยกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะขึ้นมาพิจารณาแก้ไขเป็นเพราะได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของที่ดินจำนวนมากในหลายๆ พื้นที่ ขณะเดียวกันจากที่ได้สำรวจความเห็นของทั้งเจ้าพนักงานที่ดินในสำนักงานสาขาและประชาชน ก็พบว่ามีผู้เสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงในส่วนนี้จำนวนมากเช่นเดียวกัน กรมที่ดินจึงได้นำประเด็นที่เป็นข้อเสนอมาพิจารณา และเห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดินที่ยังมีปัญหาออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะได้ อย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้มีการแก้ไขจริงก็คงไม่เปิดกว้างให้ทั้งหมด อาจจะผ่อนปรนให้เฉพาะพื้นที่  เช่น พื้นที่เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งเขตการปกครอง เช่น เป็นอำเภอ เป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

 

ก่อนหน้านี้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดิน มีแนวคิดจะให้กรมที่ดินแก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 43 ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินมาเป็นเวลานานสามารถนำหลักฐานการถือครองที่ดินไปยื่นขอออกโฉนดได้ ภายใต้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ เช่น การพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2495 เป็นต้น โดยระบุว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ไม่สามารถยื่นขอออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะได้ และมองว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ