Loading

ชงสวล.ผ่อนเกณฑ์อาคารสีเขีย

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2552
ชงสวล.ผ่อนเกณฑ์อาคารสีเขียว

นายอรรจน์ เศรษฐบุตร ประธานกรรมาธิการด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดตั้งสถาบันสีเขียว เพื่อผลักดันให้เกิดเกณฑ์การพิจารณาอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นเกณฑ์ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (สวล.) พิจารณายกเว้น หรือย่นระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้กับอาคารหรือโครงการใหม่ๆ ที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่สถาบันสีเขียวกำหนด

 

อีกทั้งภายในปีนี้จะมีโครงการ ""อาคารติดดาว"" ซึ่งสถาบันอาคารสีเขียวจะเป็นผู้ผลักดัน โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงพลังงาน เพื่อติดดาวให้กับอาคาร เบื้องต้นจะดูเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักก่อน ซึ่งในอนาคตหากกฎหมายการเรียกเก็บภาษีมลพิษมีผลบังคับใช้ อาคารที่ได้รับการติดดาวจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมลพิษ ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และล่าสุดสมาคมได้ประกาศรางวัลสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย ตามโครงการ ASA GREEN (อาษากรีน) เป็นปีแรก มีอาคาร 9 แห่งที่ได้รับคัดเลือก อาทิ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ, ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ