Loading

จัดสรรจิ๋วเมิน 3 เดือนยังไร้แวว ยื่นขออนุญา

วันที่ : 30 เมษายน 2552
จัดสรรจิ๋วเมิน 3 เดือนยังไร้แวว ยื่นขออนุญาต

"แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ตาม กรมที่ดิน ได้มีนโยบายผ่อนปรนให้โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ รวมถึง ที่ดินแปลงย่อยตามต่างจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ที่มีขนาดแปลงย่อย ไม่เกิน 30แปลง หรือไม่เกิน 4 ไร่ ไม่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสาธารณูปโภค ประเภทสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา 5% ของพื้นที่จำหน่าย ถนนกำหนดให้มีความกว้าง 8 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 6 เมตรและ ไม่ต้องจัดให้มีสถานที่ตั้งของนิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือ นิติบุคคลอื่น ตามที่พระราชบัญญัติ

(พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนด โดยได้ออกประกาศ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ออกมารองรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยให้มีผลบังคับใช้ ถึง ปี 2554 นั้นล่าสุดจากการตรวจสอบ(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2552) พบว่านับเป็นเวลา 3 เดือนแล้วที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ยังไม่ปรากฏว่า มีโครงการขนาดเล็กในลักษณะดังกล่าว ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเข้ามาแม้แต่รายเดียว ไม่ว่าจะในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือ ต่างจังหวัด อย่างไรก็ดี กรมเข้าใจว่าช่วงนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผู้ประกอบการยังไม่ทราบที่กรมที่ดินประกาศผ่อนผัน หรือ อาจกำลังมองหาที่ดิน ฯลฯ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากช่วยเหลือผู้ประกอบการในยามวิกฤติแล้วยัง ช่วยให้แต่ละโครงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจัดสรรด้วย แต่มุมกลับกัน ผู้ประกอบการรายเล็กยังอาจต้องการหลบเลี่ยงการยื่นขออนุญาตจัดสรรก็เป็นได้ เพราะ การขออนุญาตต้องผ่านกระบวนการมากมาย ซึ่งเสียทั้งเงินและเสียเวลา ทั้งนี้ กรณีนี้ หากกรมที่ดินพบ

เห็นหรือแจ้งเบาะแสเข้ามาจะดำเนินคดีทั้งเจ้าพนักงาน และ ผู้ประกอบการ ด้านนายธำรงค์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทนิรันดรเรสซิเด้นท์ จำกัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีใครสนใจทำโครงการขนาดเล็ก เพราะไม่คุ้มทุน ที่สำคัญผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อบ้านเพราะ สาธารณูปโภคดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ