Loading

กรมที่ดินรื้อใหญ่กม.จัดสรรอุ้มผู้ซื้อบ้านกันโครงการถูกยึ

วันที่ : 24 เมษายน 2552
กรมที่ดินรื้อใหญ่กม.จัดสรรอุ้มผู้ซื้อบ้านกันโครงการถูกยึด

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยถึงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กับ โลกวันนี้ว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)

 

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมมี 6 ประเด็นหลัก เช่น

 

1.กำหนดให้การโอนที่ดินสาธารณูปโภคหรือที่ใช้เพื่อบริหารสาธารณะ ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของกฎหมาย และป้องกันระบบสาธารณูปโภคในโครงการ เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ไม่ให้ถูกยึดไปขายทอดตลาด

 

2.เพิ่มทางเลือกให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการสามารถรวมตัวกันขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จากเดิมการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะกระทำได้โดยผู้จัดสรรที่ดินมีความประสงค์จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคเท่านั้น

 

นายสุรสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในข้อ 2 ได้ยกร่างมาตรา 9 เพื่อแก้ไขมาตรา 70 ซึ่งเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก่อนวันที่ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวใช้บังคับ

 

3.ลดขั้นตอนกรณีไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา 44 หากผู้จัดสรรที่ดินจะโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการให้เป็นประโยชน์ ผู้จัดสรรต้องเสนอแผนการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษา

สาธารณูปโภคก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้จัดสรรจะเสนอแผนโดยมีเจตนาเพื่อให้คณะกรรมการมีมติไม่อนุญาต เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมาตรา 44 (3) คือโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้สาธารณประโยชน์ ในช่วงที่ผ่านมาผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้ประกอบการได้เสนอแผนการบำรุงรักษาเป็นแผนหลอกๆ หรือชอบลักไก่ ทำให้คณะกรรมการเสียเวลาในการพิจารณา และส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ จึงได้เสนอแก้ไขมาตรา 44 ถ้าเป็นกรณีไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ให้ผู้จัดสรรเลือกว่าจะเสนอแผนการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือโอนให้เป็นสาธารณะได้เลย แต่ก่อนโอนต้องตรวจสอบว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีการชำรุด

 

4.เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วให้ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาในหลายๆเรื่องเมื่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว อาทิ ผู้จัดสรรไม่ยอมส่งมอบเอกสารสิทธิในที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภค ทำให้สามารถทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนให้เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลได้ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการยังเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรร

 

ส่วนเหตุผลในการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวต่อ ครม. นั้น กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโครงการและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งที่เป็นผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จึงสมควรแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ซื้อบ้านได้อย่างเป็นธรรม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ