Loading

ตีกลับแก้ไขยกหนี้ ส่วนกลางคอนโ

วันที่ : 18 มีนาคม 2552
ตีกลับแก้ไขยกหนี้ ส่วนกลางคอนโด

แหล่งข่าวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมขอความเห็นร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่) พ.ศ. (การบังคับคดี) ได้ให้กลับไปทบทวนมาตรา 309 จัตวา ที่กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ซื้อห้องชุดไม่ต้องถูกบังคับให้จ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างไว้ก่อนจดทะเบียน ที่ผ่านมา ตามพ.ร.บ.อาคารชุดกำหนดให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี เพราะห้องชุดที่นำมาขายทอดตลาดส่วนใหญ่ ยังค้างค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าปรับจำนวนมาก ทำให้โอนไม่ได้

การแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องถูกบังคับให้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นของเจ้าของเดิม ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดสามารถติดตามหนี้ส่วนกลางนั้นได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ