Loading

บสท.จัดการสินทรัพย์100%ลุยเก็บหนี้-ขายเอ็นพีเ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2552
บสท.จัดการสินทรัพย์100%ลุยเก็บหนี้-ขายเอ็นพีเอ

นายกัญจนพันธุ์ พันธ์สุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2551 ว่า บสท. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาจากสถาบันการเงินจนมีข้อยุติแล้ว 100% โดยได้รับชำระเป็นเงินสดตามแผนปรับโครงสร้างหนี้รวม 17,375 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ แสดงให้เห็นว่า บสท. ประสบความสำเร็จในการช่วยให้ลูกหนี้สามารถกลับไปดำเนินธุรกิจได้ตามปรกติ และนำเงินมาชำระหนี้ได้ตามแผน อย่างไรก็ดี บสท. ได้ติดตามดูแลลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ โดยสิ้นปี 2551 บสท. มีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเกินกว่า 90 วัน เพียง 1.69% ของแผนการชำระหนี้ที่เป็นเงินสดตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ

ส่วนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในปี 2551 บสท. สามารถบริหารจัดการและจำหน่ายได้ 9,151 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันโดย บสท. 432 ล้านบาท และการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันโดยกรมบังคับคดี 965 ล้านบาท ทำให้ บสท. มียอดการบริหารและจำหน่าย NPA รวม 10,548 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บสท. ให้ความสำคัญและมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็นการนำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลับมาใช้ในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

 

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2552 คาดว่าจะมีรายรับจากการจัดเก็บหนี้ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ 14,500 ล้านบาท โดยเน้นการกำกับดูแลติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามแผนได้ นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้อำนาจทางกฎหมาย เพื่อส่งสัญญาณในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผน และจำหน่าย NPA 9,400 ล้านบาท โดยใช้กลยุทธ์วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และศักยภาพของทรัพย์ชิ้นใหญ่ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง บสท. จะนำเงินบางส่วนไปไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น 21,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ