Loading

กม.อาคารใหม่มีผลมี.ค. ต้องประหยัดพลังงา

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2552
กม.อาคารใหม่มีผลมี.ค. ต้องประหยัดพลังงาน

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะประกาศได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะเป็นกฎหมายใช้กำหนดมาตรฐานอาคารสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลงขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ต้องออกแบบการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

                นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้เร่งจัดทำร่างกฎกระทรวงด้านการกำกับดูแลตามกฎหมายให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอีก 3 เรื่อง คือ 1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 2.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ และ 3.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ