Loading

โยธาฯ ยกเครื่องผังเมือง รื้อกม. เพิ่ม-กระจายอำนา

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2552
โยธาฯ ยกเครื่องผังเมือง รื้อกม. เพิ่ม-กระจายอำนาจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นผู้ถือกฎหมายหลัก ๆ ที่ควบคุมดูแลการพัฒนาคือ กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยในปีนี้ กรมโยธาฯ กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายผังเมืองแบบยกกระบิ เพื่อให้ทันสมัยและลดปัญหาอุปสรรคในการจัดการด้านผังเมือง

 

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การผังเมืองหรือการพัฒนาเมืองถือเป็นเรื่องที่สำคัญระดับประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุด คือเรื่องของการสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งการผังเมืองนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่การวางและจัดทำผังเมืองเท่านั้น

 

แต่ยังรวมไปถึงการนำผังเมืองไปสู่การปฎิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม กล่าวคือ เมื่อมีการวางและจัดทำผังเมืองจนถึงการนำไปสู่การออกเป็นกฎหมายการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะต้องมีการจัดทำโครงการพัฒนาตามผังเมืองตามที่วางผังไว้ให้เป็นรูปธรรมด้วย จึงจะทำให้ระบบผังเมืองครบสมบูรณ์ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

 

รวมถึงกฎหมายที่ต้องใช้เป็นกรอบในการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กำหนดกระบวนการและขั้นตอน วิธีดำเนินการที่เหมาะสม และที่สำคัญคือการกำหนดในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายผังเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้บังคับใช้มาแล้ว 34 ปี  แม้ว่าจะมีการแก้ไขมา 2 ครั้ง ในปี 2525 และ 2535 แต่ยังมีหลายส่วนให้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป กรมฯ จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. ผังเมืองขึ้นใหม่ โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปแบบของผังเมืองประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้กระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดวางผังในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมปฎิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง เพื่อให้การบังคับใช้ผังเมืองเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านการพัฒนาควบคุม

 

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่ จะนำปัญหาในทางปฏิบัติใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาปรับแก้ไขลงไปใน พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่

 

ในร่าง พ.ร.บ.ใหม่ได้แก้ไขโดยให้ผังทุกประเภทไม่มีอายุการใช้งาน สามารถบังคับใช้ไปได้ตลอด แต่จะใช้วิธีการประเมินผลผังในทุก ๆ 5 ปีแทน หากเห็นว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้วิธีการปรับปรุงผังแทน หรือหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนก็ให้สามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผังหมดอายุได้อีกเรื่องที่การพัฒนาตามผังเมือง ที่กฎหมายเดิมไม่ได้กำหนด ทำให้การพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผัง ร่าง พ.ร.บ.การผังเมืองใหม่ จึงกำหนดให้โครงการพัฒนาภาครัฐด้านกายภาพจะต้องสอดคล้องกับผัง และการตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังด้วย

 

นอกจากนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ใหม่ยังกำหนดให้ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะเบื้องต้นผังเมืองเฉพาะต้องขออนุญาตใช้ที่ดิน สำหรับกิจการบางประเภทที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด การขออนุญาตจะดูในเชิงผังเมืองเท่านั้นว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามที่ผังเมืองกำหนดหรือไม่ ถือเป็นการช่วยเหลือตรวจสอบให้กับเจ้าของกิจการ

 

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมที่จะเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป แม้ยังไม่มีบทสรุปว่าจะเสร็จเมื่อไร แต่แน่นอนว่า ร่าง พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ