Loading

กรมที่ดินรื้อเกณฑ์จัดสรรใหม

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2551
กรมที่ดินรื้อเกณฑ์จัดสรรใหม่

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า ได้มีนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม พ.ศ.2544 ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ให้มีมาตรฐานที่ยืดหยุ่น เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน

                ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจซบเซา เร่งผลักดันให้มุกโครงการเข้าสู่ระบบจัดสรรและช่วยแก้ปัญหาทุจรติของเจ้าพนักงานกรมที่ดินกรณีสมรู้ร่วมคิดกับเอกชนหลบเลี่ยงกฎหมายจัดสรร

                สำหรับแนวทางแก้ไข ได้แก่ การกำหนดโซนนิ่งที่ชัดเจน แยกเป็นเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งโซนเหล่านี้ จะต้องใช้เกณฑ์ข้องบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นธรรมเพราะไม่ว่าพื้นที่ไหน หากยื่นขออนุญาตจัดสรร จะต้องมีขนาดถนน พื้นที่สวนสาธารณะเท่ากัน ขณะที่ต้นทุนราคาที่ดินแตกต่างกัน

                โดยมีแนวคิดว่า ในเขตกทม. และเขตเทศบาล จะกำหนดให้แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตจัดสรร หากไม่เกิน 2 ไร่ ขาด 20 แปลง อนุโลมไม่ต้องกันพื้นที่สวนสาธารณะ 5% ของพื้นที่โครงการทั้งหมดและขนาดถนนความกว้างต่ำสุดต้องไม่เกิน 8 เมตร จากเดิม กำหนดไว้ 9 เมตร แต่ถนนต้องเป็นคอนกรีตตามาตรฐานเดิม ส่วนน้ำประปาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเดิมคือ การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค

                นายอนุวัฒน์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกเขตเทศบาล หรือเขตรับผิดชอบของ อบต.กำหนดให้ขนาดพื้นที่โครงการ 4 ไร่ 30 แปลง จะได้รับยกเว้นไม่ต้องกันพื้นที่สวนสาธารณะ 5% ของพื้นที่โครงการ อีกทั้งให้มีเขตความกว้างของถนนต่ำสุดไม่เกิน 8 เมตร ส่วนมาตรฐานของถนนจากเดิมที่กำหนดให้เป็นถนนคอนกรีต ก็ลดเหลือลาดยางธรรมดา และหากทำเลนั้นน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไปไม่ถึงและต้องใช้น้ำประปาของ อบต.ก็ให้อนุโลมยื่นจัดสรรได้ เพราะข้อกำหนดปัจจุบันระบุว่าต้องเป็นน้ำประปาจากการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น ส่วนขนาดบ้านจะยังคงใช้มาตรฐานเดิมคือ บ้านเดี่ยว 50 ตารางวาขึ้นไป

                นอกจากนี้ ยังยกเว้นไม่ต้องจัดทำระบบมาตรฐานการกำจัดขยะ เพราเป็นภาระของท้องถิ่นที่ต้องจัดเก็บอยู่แล้ว รวมถึงไม่ต้องกันพื้นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรร และไม่ต้องจัดตั้งนิติบุคคลบ้าน

จัดสรร เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงหรืออาจยกถนนสาธารณูปโภคให้ท้องถิ่นดูแลในอนาคตได้

                นายอนุวัฒน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะเจรจากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรณีห้ามพัฒนาโครงการจัดสรร ในทำเลย่านโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่สีม่วง หรือที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งมีปัญหาผู้บริการและพนักงาน ไม่สามารถซื้อบ้านใกล้แหล่งงานได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ