Loading

แผนผุดฐานข้อมูลที่ดินสะดุด รัฐหั่นงบโยนกู้ธนาคารโล

วันที่ : 2 กันยายน 2551
แผนผุดฐานข้อมูลที่ดินสะดุด รัฐหั่นงบโยนกู้ธนาคารโลก

นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินกำลังเร่งผลักดันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,450 ล้านบาท เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัดทำแผนที่ที่ดิน การคิดค่าธรรมเนียม การดำเนินธุรกรรมอย่างเป็นระบบ การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแบบข้ามพื้นที่และข้ามสำนักงานและการให้บริการข้อมูลที่ดินในรูปแบบ Web Service ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการมีฐานข้อมูลที่ดิน ทั้งฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ดิน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ได้พิจารณางบประมาณของโครงการไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2551 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมที่ดินนำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณา เช่น การกำหนดแผนการติดตามและประเมินผล และการขอใช้เงินกู้ 100% ซึ่งขณะนี้อยูระหว่างการดำเนินการ ขณะที่ในปีงบประมาณ 2552 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 840 ล้านบาท และผูกพันปี 2553-2554 โดยกรมที่ดินมีเป้าหมายพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินในสำนักงานที่ดิน 16 สำนักงานทั่วประเทศภายใน 3 ปี

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ