Loading

สคบ.ออกกฎคุมอสังหาฯ ฉ้อโกง ดีเดย์ 23 สิงหานี้ป้องสิทธิของผู้ซื้

วันที่ : 18 สิงหาคม 2551
สคบ.ออกกฎคุมอสังหาฯ ฉ้อโกง ดีเดย์ 23 สิงหานี้ป้องสิทธิของผู้ซื้อ

จากสถิติข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเกือบ 50% ของยอดร้องเรียนที่เข้ามาที่ สคบ.

 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สคบ.ได้พยายามที่จะหาทางออกเพื่อตัดทอนปัญหาให้เบาบางรูปแบบต่างๆ ทั้งในแง่ของการออกกฎหมายมาคุ้มครองรวมถึงการพยายามสร้างจิตสำนึกร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการโฆษณา การทำสัญญา การผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 

นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นไป คดีอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดเป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

 

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหลายประการ เช่น ในด้าน ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ฟ้องคดีด้วยวาจาได้และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมให้ฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ