Loading

กรมบังคับคดีเร่งระบายทรัพย์เปิดทางเอกชนร่วมงานขา

วันที่ : 17 สิงหาคม 2551
กรมบังคับคดีเร่งระบายทรัพย์เปิดทางเอกชนร่วมงานขาย

ความล่าช้าของการระบายทรัพย์ ของกรมบังคับคดี มีมานานหลายปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งมีการฟ้องร้องกันมากมาย ซึ่งเป็นที่มาของการยึดทรัพย์ ทำให้ทุกวันนี้ กรมฯมีคดีคั่งค้างอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งต้องใช้โกดังสูงถึง 3 ชั้น  เพื่อเก็บเอกสาร และมีแนวโน้มว่าโกดังจะไม่เพียงพอต่อคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาด้านงบประมาณ และบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

 

ปัญหาดังกล่าวสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี พยายามเร่งที่จะแก้ไขมาตั้งแต่นั่งเก้าอี้อธิบดีครั้งแรกเมื่อ 2-3ปีก่อน โดยการนำเสนอร่างกฎกระทรวง ให้กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ .....ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 22)

 

แต่ที่ผ่านมาร่างดังกล่าว ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงยุติธรรม จนกระทั่ง สิรวัต ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการ  และเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา สิรวัต กลับมานั่งเก้าอี้อธิบดีอีกครั้ง ก็มีความพยายามที่จะเร่งผลักดันให้ร่างดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากกระทรวงยุติธรรม โดยล่าสุด สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบและลงนามในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อวันที่  7 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

สำหรับรายละเอียดร่างกฎกระทรวง ให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนได้ ซึ่งเอกชนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่สำคัญจะต้องสำเร็จหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับงานบังคับคดีของกรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องยื่นคำขอต่ออธิบดี

 

อย่างไรก็ตาม หากผ่านการพิจารณาขึ้นบัญชีไว้แล้ว ก็อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ในเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีราคาประเมินไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือมีหน้าที่จัดทำบัญชีรับจ่าย เงินที่ได้จาการขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

 

แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องวางหลักประกันค่าเสียหาย อันเกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจาการปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งจะต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท

 

อย่างไรก็ดีในร่างกฎกระทรวงฯไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนไว้ แต่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 วรรค 5 โดยให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามตาราง 5 เพื่อให้กรมฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

 

สิรวัตกล่าวว่า หากกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ จะทำให้กรมฯสามารถขายทรัพย์ออกไปได้อย่างรวดเร็วกว่าทุกวันนี้ ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้จะมีโอกาสฟื้นฟูกิจการตัวเองเร็วขึ้น ขณะที่เจ้าหนี้ก็หมดปัญหาการตามหนี้และสามารถนำเงินที่ได้มากลับไปปล่อยกู้ได้อีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว เช่นเดียวกับที่หลายประเทศให้เอกชนเข้าร่วมงาน

 

ส่วนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552 กรมฯตั้งเป้ายอดระบายทรัพย์เท่ากับปีงบประมาณ 2551 ที่110,000 ล้านบาท โดยในช่วง 3 ไตรมาสสามารถระบายทรัพย์ได้มากกว่า  87,008 ล้านบาท คิดเป็น 79 % ของเป้าทั้งปี และคาดว่าจะสามารถระบายทรัพย์ได้ตามเป้าที่วางไว้

 

ด้านอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์การขายทอดตลาดในตรัง เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัว จากประชาชนส่วนหนึ่ง จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ายที่อยู่อาศัย และมาประกอบอาชีพที่ตรัง ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัย และที่ดินเพื่อประกอบอาชีพมีมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2551 มียอดระบายทรัพย์สูงถึง 725 คดี เป็นจำนวนเงิน 473 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 660 คดี คิดเป็นจำนวนเงิน 442 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายกว่า 30 ล้านบาท

 

โดยทรัพย์สินที่ขายออกไปมากที่สุดเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาประเมิน 375 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75% ส่วนที่เหลือ 25% เป็นที่ดินเปล่า ราคาประเมิน 126 ล้านบาทเศษ และคาดว่าในไตรมาส 4 จะระบายทรัพย์ได้ ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท ทำให้ตลอดทั้งปี จะมียอดระบายทรัพย์ได้ประมาณ 623 ล้านบาท มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 181 ล้านบาท คิดเป็น 140%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ