Loading

คาดยอดขายทรัพย์ตอ.ปี51 ทะลุ 9 พันล

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2551
คาดยอดขายทรัพย์ตอ.ปี51 ทะลุ 9 พันล.

นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีสาขาชลบุรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 2 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้เผยถึงตัวเลขการผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่งในช่วง 10
เดือนของปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 50- มิถุนายน 51) ในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า มีสูงถึง 8.23 พันล้าน
บาทใกล้ เคียงเป้าหมายรวมที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี 9.05 พันล้านบาท โดยทรัพย์สินที่ยึดได้จากจังหวัดชลบุรี
และระยอง ส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถขายทอดตลาดได้ง่ายกว่า
ทรัพย์สินในพื้นที่อื่นๆ

ขณะที่พัทยา เป็นพื้นที่ที่มีทรัพย์สินขายทอดตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มการยึดทรัพย์และบังคับ
คดีเพื่อขายทอดตลาดในปีงบประมาณ 2551 ของภาคตะวันออกกลับพบว่า จะลดน้อยลงจากปีก่อนๆ อา
จะเป็นเพราะการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารเจ้าหนี้ ที่ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้มากขึ้น

ทั้งนี้ จากการจัดเก็บสถิติการผลักดันทรัพย์ สินคดีแพ่งในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2551 พบว่า
หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก มียอดการผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่งใกล้เคียงเป้าหมายการผลักดันที่ตั้ง
ไว้ตลอดทั้งปี ขณะที่บางจังหวัดมียอดผลักดันทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งเป้าการ
ผลักดันไว้ตลอดปี 1.77 พันล้านบาท แต่ในช่วง 10 เดือนสามารถผลักดันทรัพย์ได้ทะลุเป้าถึง 1.78 พัน
ล้านบาท ส่วนจังหวัดระยอง ตั้งเป้าผลักดันทรัพย์ประมาณ 2 พันล้านบาท แต่ขณะนี้ผลักดันทรัพย์ได้แล้ว
ถึง 1.92 พันล้านบาท ด้านจังหวัดจันทบุรี ตั้งเป้าไว้ที่ 900 ล้านบาท ผลักดันได้แล้ว 575 ล้านบาท

จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าผลักดันทรัพย์ทั้งปี 1.85 พันล้านบาท ผลักดันทรัพย์ได้แล้ว 1.68 พันล้านบาท จังหวัด
ตราด ตั้งเป้า 162 ล้านบาท ผลักดันทรัพย์แล้ว 143 ล้านบาท จังหวัดนครนายก ตั้งเป้า 672 ล้านบาท ผลัก
ดันทรัพย์ได้แล้ว 420 ล้านบาท จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งเป้า 242 ล้านบาท ผลักดันทรัพย์ทะลุเป้าแล้วถึง 251
ล้านบาท

ขณะที่สำนักงานบังคับคดีสาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งเป้า 204 ล้านบาท ผลักดันทรัพย์สินได้แล้ว
159 จังหวัดสระแก้ว ตั้งเป้าผลักดันทรัพย์ 234 ล้านบาท ผลักดันได้แล้ว 151 ล้านบาท ส่วนสำนักงาน
บังคับคดีสาขาพัทยา ตั้งเป้าไว้ที่ 999 ล้านบาท แต่ผลักดันทรัพย์ทะลุเป้าถึง 1.22 พันล้านบาท โดยคาดว่า
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2551 ภาคตะวันออก จะสามารถผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่งได้เกินกว่าเป้าหมายรวม
ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

นางภาวดี ยังเผยอีกว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดในพัทยา ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
และคอนโดมิเนียม เนื่องจากพัทยามีการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
จึงทำให้มีการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยสูง ขณะที่ในพื้นที่เมืองชลบุรี ก็มีทรัพย์สินที่ถูกยึดมูลค่าเป็นหลักร้อย

ล้านแต่ก็ไม่มากนัก โดยที่ผ่านมาก็มีโรงงานขนาด 200 ล้านที่ถูกขายทอดตลอดเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินในพื้นที่ภาคตะวันออก ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวในการขายทอดตลาดสูง
ผิดกับพื้นที่ภาคใต้ที่มักจะไม่ค่อยมีใครสู้ราคาเมื่อเปิดการประมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจังหวัดในพื้นที่ภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงทำให้เป็นที่
สนใจของนักลงทุนในการซื้อต่อโครงการที่ถูกขายทอดตลาด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ