Loading

กรมที่ดินเร่งงาน สางกฎกระทรวง ลุยตั้ง นิติบุคค

วันที่ : 26 มิถุนายน 2551
กรมที่ดินเร่งงาน สางกฎกระทรวง ลุยตั้ง นิติบุคคล

           นายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างรวบรวมและปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ.อาคารชุดฯ เพื่อใช้บังคับให้ทันในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ โดยมีการปรับปรุง4-5ฉบับเพื่อรวบรวมเป็นกฎกระทรวงฉบับเดียว

ยกตัวอย่าง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีหลายมาตราที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย เช่น กรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินได้เร่งรัดให้ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเมื่อดำเนินการได้แล้ว ทางผู้จัดสรรที่ดินกลับนิ่งเฉย ไม่มีการโอนโฉนดของระบบสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า กรมที่ดินจะถือว่าโฉนดสาธารณูปโภคถือเป็นอันสูญหาย และให้ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งมาและสามารถดำเนินการรับมอบโอนได้

ส่วนการแก้ไขภาระจำนองเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้มีผู้ซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาระจำนอง ที่ธนาคารพาณิชย์หรือเจ้าหนี้ได้ยึดไว้ โดยเฉพาะโครงการจัดสรรในอดีต ซึ่งการแก้ไขเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์ของกรมบังคับคดีจะแก้ไข โดยระบบสาธารณูปโภคไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับคดี เพื่อมิให้ผู้ซื้อโครงการอาจจะต้องรับภาระการดูแลระบบสาธารณูปโภคไปด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ