Loading

กรมที่ดินประสานกรมบังคับคดี ชะลอจำหน่ายคดีสาธารณูปโภ

วันที่ : 10 มิถุนายน 2551
กรมที่ดินประสานกรมบังคับคดี ชะลอจำหน่ายคดีสาธารณูปโภค

นายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมกฎกระทรวงที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้บังคับให้ทันในวันที่4 ก.ค.นี้ โดยกฎกระทรวงที่ต้องมีการปรับปรุงมีอยู่ 4-5 ฉบับ เพื่อรวบรวมเป็นกฎกระทรวงฉบับเดียว เช่น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีหลายมาตราที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย เช่น กรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินได้เร่งรัดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเมื่อดำเนินการได้แล้ว ทางผู้จัดสรรที่ดินกลับนิ่งเฉย และไม่มีการโอนโฉนดของระบบสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า ซึ่งทางกรมที่ดินจะถือว่า โฉนดสาธารณูปโภคถือเป็นอันสูญหาย และให้ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งมาและสามารถดำเนินการรับมอบโอนได้

                การแก้ไขภาระจำนองเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้มีผู้ซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาระจำนองที่ธนาคารพาณิชย์หรือเจ้าหนี้ได้ยึดไว้ โดยเฉพาะโครงการจัดสรรในอดีต ซึ่งการแก้ไขเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์ของกรมบังคับคดี จะแก้ไขโดยระบบสาธารณูปโภคไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับคดี เพื่อมิให้ผู้ซื้อโครงการอาจจะต้องรับภาระการดูแลระบบสาธารณูปโภคไปด้วย

                " เรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงคงต้องใช้เวลาพอสมควร แต่คิดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในเดือนก.ค.นี้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีนั้น เราคงจะประสานเข้าไป เพื่อให้กรมบังคับคดีมิให้จำหน่ายระบบสาธารณูปโภค โดยให้ชะลอไปจนกว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นผู้ดีต่อผู้ซื้อทรัพย์ "นายบุญเชิด

รักษาการอธิบดีฯกล่าวถึงสาเหตุที่ทางกรมที่ดิน ประกาศยกเลิกหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และเป็นการลดข้อพิพากจากการทับซ้อนของที่ดินอันเกิดจากส.ค.1 ขณะเดียวกันยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการออกที่ดิน ผิดที่ผิดทางได้ และตั้งแต่กรมที่ดินได้ประกาศการยกเลิกส.ค.1 ปรากฎว่ามีผู้มายืนยันในสิทธิสูงถึง 5,000 แปลง ส่วนจะมีจำนวนกี่แสนไร่นั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมที่ดิน

                อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550 ที่เป็นส.ค.1 มีอยู่ประมาณ 5 แสนฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส.ค.1 จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (6 ก.พ.2553) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ ก็ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่า ผู้นั้น เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ