Loading

สคบ.สางป้ายขายบ้านผิดกฎหมา

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2551
สคบ.สางป้ายขายบ้านผิดกฎหมาย

นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 51 ทาง สคบ. ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรวมถึง 2,900 เรื่อง หรือ คิดเป็น 49% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการจัดสรรระดับกลางถึงล่าง  รวมถึงโครงการจัดสรรที่เลี่ยงกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนที่ต้องดำเนิคดีประมาณ600-700เรื่อง

สำหรับกรณีที่มีการโฆษณาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของธุรกิจอสังหาฯ ต่าง ๆ ที่ ไม่ตรงกับโฆษณาไว้ ทาง สคบ.ได้กำหนดให้ป้ายโฆษณาที่อยู่อาศัยต่าง ๆ จะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 30 วัน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยเฉพาะข้อความโฆษณาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผ่านป้ายโฆษณาจำนวนมาก ไม่ตรงกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ซึ่งโดยภาพรวมมีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎกระทรวงถึง 50% และในบางพื้นที่ทำผิดสูงถึง 90%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ