Loading

รอบวังสระปทุมห้ามสร้างตึกสู

วันที่ : 7 เมษายน 2551
รอบวังสระปทุมห้ามสร้างตึกสูง

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา            ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี และแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. พ.ศ...หรือบริเวณโดยรอบวังสระปทุม โดยเห็นด้วยในหลักการและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ1ชุดพิจารณารายละเอียดร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน15วัน

สำหรับพื้นที่ควบคุมมี 2 บริเวณ คือ บริเวณที่ 1 ห่างจากวังสระปทุม 300 เมตร ทิศเหนือจดซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี ทิศตะวันออก จดแนวเขตที่ดินสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคลองอรชร ทิศใต้จดถนนพระรามที่ 1 จากคลองอรชรไปทางทิศตะวันตกจนจดซอยเกษมสันต์ 2 ทิศตะวันตกจดซอยเกษมสันต์ 2 และซอยเพชรบุรี12

มาตรการควบคุมจะห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร ใกล้วังสระปทุม ถ้าไม่มีอาคารอื่นมากั้นกับวังสระปทุม หรือมีอาคารกั้นแต่อาคารที่กั้นมีความสูงน้อยกว่า 16 เมตร อาคารด้านที่หันเข้าหาวังสระปทุมต้องมีลักษณะอาคารเฉพาะ กรณีไม่มีอาคารกั้นผนังของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ส่วนที่สูงเกิน 5 เมตรจากระดับพื้นดิน ต้องมีลักษณะอาคารเป็นผนังทึบหรือผนังบล็อกแก้ว และต้องไม่มีช่องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือช่องแสง หรือระเบียง ไม่มีบันไดหนีไฟยื่นออกนอกอาคารด้านวังสระปทุม และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นต้องทำผนังทึบ ริมอาคารสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนกรณีที่มีอาคารมากั้นกับวังสระปทุม ผนังของอาคารด้านนั้น ในส่วนที่สูงกว่าอาคารที่มากั้นกับวังสระปทุมต้องทำตามเงื่อนไข

ส่วนบริเวณที่ 2 ห่างจากบริเวณที่ 1 ออกไป 500 เมตร ทิศเหนือจดถนนเพชรบุรีและทางรถไฟสายตะวันออก ทิศตะวันออกจดถนนราชปรารภและถนนราชดำริ ทิศใต้จดที่ดินโรงพยาบาลตำรวจด้านใต้ ถนนอังรีดูนังต์ ซอยจุฬา 62 และซอยจุฬา 12 ทิศตะวันตกจดถนนบรรทัดทอง มาตรการควบคุมจะห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตรและต้องมีลักษณะของอาคารเช่นเดียวกับบริเวณที่1

สำหรับอาคารที่มีอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ จะยกเว้น แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นการดัดแปลงภายในตัวอาคารโดยไม่เปลี่ยนสภาพภายนอกอาคาร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ