Loading

ส่งแอสโครว์แอคเคาต์’เข้าสนช

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2550
ส่งแอสโครว์แอคเคาต์’เข้าสนช.

                 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของ คู่สัญญา พ.ศ. ... (แอสโครว์ แอคเคาต์) ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจแก้ไขและอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้ว

 

 

พ.อ.ประชาสัณห์ ชนะสงคราม ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม มีมติให้นำร่างดังกล่าวส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะผ่านการพิจารณาของ สนช.ได้ทันในรัฐบาลนี้

 

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้กำหนด ให้ระบบการดูแลผลประโยชน์ของ คู่สัญญา โดยให้สามารถใช้ได้ กับทรัพย์สินทุกประเภทที่จะมีการทำสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาต่างตอบแทนใดๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีหนี้ในการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน

 

นอกจากนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจะต้องเป็นคนกลางที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางการเงิน ในระยะเริ่มแรกกำหนดให้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก็สามารถขอรับใบ อนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูแล ผลประโยชน์ตาม พ.ร.บ.นี้ได้

 

ต่อไปถ้าหากว่าการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้รับการยินยอม และกระทรวงการคลังเห็นว่ามีนิติบัญญัติบุคคลอื่นใดที่มีความพร้อมและมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงเช่นเดียวกับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นนี้ ก็สามารถจะ ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตาม พ.ร.บ.นี้ได้ต่อไปพ.อ.ประชาสัณห์ กล่าว"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ