Loading

จัดงานมหกรรมบ้านบ้านมือสอ

วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
จัดงานมหกรรมบ้านบ้านมือสอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการรวบรวม จัดเก็บ  วิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลและสนับสนุนฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมุ่งหวังส่งเสริมสนับสนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีดุลยภาพและมีสภาพคล่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องในตลาดที่อยู่อาศัยบ้านมือสอง ศูนย์ข้อมูลจึงจัดงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2548 และ 2549 มาในปี 2550 นี้ก็มีการจัดงาน มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติครั้งที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

 

สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยมือสองในประเทศไทยนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่ามีที่อยู่อาศัยมือสองในระบบประมาณ 200,000 หน่วย กระจัดการจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังอาจมีที่อยู่อาศัยมือสองไปอยู่ในระบบอีกจำนวนหนึ่ง ปริมาณดังกล่าวถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ทั้งที่ประชากรไทยมีจำนวนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรสหรัฐฯ แต่มีที่อยู่อาศัยมือสองในระบบเพียง 1 ใน 25 ของสหรัฐฯ เพราะ สหรัฐฯ มีประชากรประมาณ 300 ล้านคน แต่มีการซื้อขายที่อยู่อาศัยกันปีละประมาณ 7 ล้านหน่วย เป็นที่อยู่อาศัยมือสองประมาณ 6 ล้านหน่วย และเป็นที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ประมาณ 1 ล้านหน่วย

 

การสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง จะทำให้เกิดผลดีต่อตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ด้วย เพราะผู้ที่ขายที่อยู่อาศัยมือสอง โดยปกติย่อมต้องการ Trade Up หรือขายแล้วไปซื้อที่อยู่อาศัยที่ดีกว่า ใหญ่กว่า ใหม่กว่า การซื้อขายที่อยู่อาศัยมือสองจึงเป็นการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในทางอ้อมได้ด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ