Loading

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

วันที่ : 25 กันยายน 2550
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน  เขตสายไหม  และเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา    ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

         

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน  เขตสายไหม  และเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  เป็นการเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตบางเขน  เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

 

 

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ