Loading

อาคารตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.รับกรรม กรมโยธาฯออกกฎสร้างประหยัดพลังงา

วันที่ : 18 กันยายน 2550
อาคารตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.รับกรรม กรมโยธาฯออกกฎสร้างประหยัดพลังงาน

นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อควบคุมให้การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ 3 ประเภทหลัก ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไปจะต้องควบคุมการใช้พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

 

ทั้งนี้กฎกระรวงดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้นำเสนอ เพราะการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในความดูแลของกรมโยธาธิการฯ ปัจจุบันร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เตรียมนำเสนอคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อจากนั้นนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ และเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความและส่งเรื่องกลับมายังครม. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปีหน้า

 

สำหรับอาคารที่ในข่ายที่ต้องควบคุม ได้แก่ ประเภทที่ 1 สำนักงาน, สถานศึกษา, ประเภทที่ 2 ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าย่อย, ศูนย์การค้าหรือซุปเปอร์สโตร์ และประเภทที่ 3 โรงแรม, โรงพยาบาล, สถานพักฟื้นส่วนข้อกำหนดการใช้พลังงานในอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่  ได้แก่ 1.ค่าการถ่ายเทความรอนผ่านกรอบอาคาร (OTTV, RTTV) ประเภท 1 ค่า OTTV ของพนังด้านนอกอาคารไม่น้อยกว่า 50 วัตต์/ตร.ม. ประเภทที่ 2 ไม่น้อยว่า 40 วัตต์/ตร.ม. และประเภทที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์/ตร.ม. 2.ค่ามาตรฐานกำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดสำหรับอาคารประเภทที่ 1 สูงสุด 14 วัตต์/ตร.ม., ประเภทที่ 2 สูงสุด 12 วัตต์/ตร.ม., ประเภทที่ 3 สูงสุด 18 วัตต์/ตร.ม., 3.ค่ามาตรฐานสำหรับระบบปรับอากาศ แบ่งตามขนาดได้แก่ ขนาดเล็ก, ขนาดใหญ่และเครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน, 4.ค่ามาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ผลิตความร้อน และ 5. ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานโดยรวม

 

ด้าน รศ.ธนิต จินดาวณิค หัวหน้าโครงการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารกล่าวว่า สำหรับประเด็นการออกแบบก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานจะทำให้ต้นทุนกรก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นนั้น ไม่น่าห่วงเพราะหากเป็นการออกแบบก่อสร้างใหม่จะไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากนักหรือไม่เกิน 1% เมื่อเทียบกับการประหยัดพลังงานในระยะยาว อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เสนอขายในตลาดปัจจุบัน ผลิตขึ้นมาเพื่อลดการใช้พลังงานเกือบทุกชนิดอยู่แล้ว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ