Loading

บสท.โชว์ 6 ปีบริหารหนี้เสียได้ 100

วันที่ : 10 สิงหาคม 2550
บสท.โชว์ 6 ปีบริหารหนี้เสียได้ 100%

รายงานข่าวจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) แจ้งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2550 ว่า หลังจากเปิดดำเนินกิจการจนมาครอบ 6 ปี บสท.สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินด้อยคุณภาพที่รับโอนมาจากสถาบันการเงินทั้งสิ้นจำนวน 15,248 ราย มูลค่าทางบัญชี 775,217 ล้านบาท จนได้ข้อยุติทั้งหมด 100% และมีรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์สะสมจำนวน 126,502 ล้านบาท นอกจากนี้ บสท.ได้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการด้วยการดูแลติดตาม ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกหนี้ในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จและชำระหนี้เสร็จสิ้นสามารถกลับไปดำเนินธุรกิจได้ตามปกติจำนวน 50,977 ล้านบาท ทั้งนี้นับว่า บสท.ประสบความสำเร็จในพันธกิจหลักการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อันเป็นจุดประสงค์ในการจัดตั้ง

 

สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้นั้น บสท.มีความจำเป็นต้องดำเนินการบังคับจำนองหรือจำนำทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้/ผู้ค้ำประกัน และนำทรัพย์สินขายทอดตลาดตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.ก. บสท. พ.ศ. 2544 เพราะหากดำเนินการล่าช้าจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันด้อยค่าลงไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2550 บสท.ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว 34 ครั้ง ทรัพย์ที่เปิดขายทอดตลาดมีจำนวน 1,254 รายการ ราคาเปิดเสนอขายรวมอยู่ที่ 34,393 ล้านบาท บสท.สามารถขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,274 ล้านบาท ส่วนทรัพย์หลักประกันที่เหลือ บสท.จะทยอยรับโอนตามมูลค่าเปิดขายทอดตลาดมาเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อนำทรัพย์มาบริหารจัดการต่อไป ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2550 ได้รับโอนทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบสท.แล้วมียอดสะสมจำนวน 26,414 ล้านบาท

 

ส่วนทรัพย์สินรอการชาน (NPA) ที่ได้รับจากการตีโอนทรัพย์และจากการบังคับหลักประกัน บสท.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่กว้างขวางหลากหลายเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน ผู้วนใจและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงมากที่สุด เพื่อเร่งจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2550 บสท.ได้รับโอนทรัพย์สินรอการขายมีมูลค่าที่รับตีโอนทั้งสิ้นได้แล้วจำนวน 21,555 ล้านบาท นอกจากนี้ บสท.ได้ช่วยเหลือสังคมให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยการร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)หรือ พอช. ในการนำที่ดินใจลางเมืองในเขตกรุงเทพฯ ร่วมสร้างบ้านมั่นคงให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ในทำเลที่ตั้งที่เขตพระโขนงบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาและถนนเฉลิมพระเกียรติร.9

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ