Loading

บสก.ซื้อเอ็นพีแอล บตท.เกลี้ยงพอร์

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
บสก.ซื้อเอ็นพีแอล บตท.เกลี้ยงพอร์ต

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา บสก. ได้ลงนามในสัญญาซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย114 ราย มูลค่า 201.36 ล้านบาท เอ็นพีแอลที่รับซื้อรายย่อย เฉลี่ยเงินต้นคงค้างต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาทโดยประมาณ 56% เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ส่วนอีก 44% เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด

 

ขั้นตอนต่อไป บสก. จะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเข้ามาเจรจาปรับโครงการสร้างหนี้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก และมุ่งเน้นวิธีการเจรจาประนีประนอม เพื่อหาข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแม้จะเป็นหนี้ที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี บสก. ก็เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลับมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่

 

การรับซื้อเอ็นพีแอลครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะทั้งสององค์กร ได้เจรจาตกลงร่วมกันจนประสบผลสำเร็จโดย บสก. ได้รับซื้อเอ็นพีแอลจาก บตท. เข้ามาบริหารกองแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มูลค่า 1,858 ล้านบาท จากจำนวนลูกหนี้ 1,005 ราย โยประมาณ 70% เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนอีก30% เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวนมาก จากการ ได้รับซื้อเอ็นพีแอลทั้ง2 ครั้ง เป็นมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท  ทำให้บตท. ไม่มีเอ็นแอลเหลืออยู่ในพอร์ต ส่งผลให้องค์กรมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมมากชึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ