Loading

คลังเสนอครม.ชี้ขาด กฎหมายแปรรูปใหม

วันที่ : 19 มิถุนายน 2550
คลังเสนอครม.ชี้ขาด กฎหมายแปรรูปใหม่

คลังได้ฤกษ์ส่งร่าง พ.ร.บ.กำกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว

         

นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.การกำหนดกิจการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซึ่งมีข้อบกพร่องและขาดความโปร่งใส ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 มิ.ย. นี้

         

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.กำกับการแปรรูปที่จะเสนอให้ ครม.อนุมัติจะใช้เนื้อหาหลักจากที่เคยจัดระดมความเห็นจากหลายฝ่ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เช่น หลักการกระจายหุ้นให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้อง การดูแลรัฐวิสาหกิจที่เลี่ยงการตรวจสอบจากรัฐด้วยการตั้งบริษัทลูก

         

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.แปรรูป กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าทรัพย์สินเกิน 2 พันล้านบาท จะต้องแปรรูปภายใต้กฎหมายใหม่ และรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด เช่น สายส่งไฟฟ้า หรือ ท่อส่งประปา ห้ามแปรรูป นอกจากนี้ ยังห้ามแปรรูปให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี เช่น ยาสูบ การพนัน แปรรูปเป็นของภาคเอกชนโดยเด็ดขาด

         

นอกจากนี้ การแปรรูป รัฐวิสาหกิจไม่มีผลต่อการโอนอำนาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ไปให้กับบริษัทที่แปลงสภาพใหม่ เพื่อรักษาสมบัติของชาติ

         

พร้อมให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า 30 วัน และการรับฟังความคิดเห็นต้องเปิดเผย และแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน

         

สำหรับการกระจายหุ้นนั้น กฎหมายห้ามจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กองทุน โดยสิทธิที่จะได้รับหุ้นจะต้องเหมือนกับประชาชนทั่วไป มีการสุ่มกระจายแบบขั้นบันได

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ