Loading

บสท.โชว์ 5 ปีกำไร4.3 พันล. ยันผลงานแท้จริงรับรู้ปีที่ 1

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2550
บสท.โชว์ 5 ปีกำไร4.3 พันล. ยันผลงานแท้จริงรับรู้ปีที่ 10

                บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ประกาศการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน (Gain Loss Sharing) ตาม พ.ร.ก. บสท. พ.ศ. 2544 สำหรับสิ้นปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ซึ่งถือเป็นวันเปิดทำการของ บสท. ให้แก่สถาบันผู้โอนจำนวน 23 แห่ง ในภาพรวมมีผลกำไรจากการคำนวณ Gain Loss Sharing ทั้งสิ้น 17,106.76 ล้านบาท เป็นผลกำไรของสถาบันผู้โอนจำนวนเงิน 12,736.78 ล้านบาท และผลกำไรของ บสท.จำนวนเงิน 4,369.98 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ในการคำนวณผลกำไรขาดทุน ดังกล่าว บสท. คำนวณเงินที่เรียกเก็บได้สะสมจนถึงวันที่คำนวณผลกำไรขาดทุน ณ 30 มิถุนายน 2549 หักด้วยต้นทุนการรับโอน โดยต้นทุนการรับโอนของกลุ่มลูกหนี้ปิดบัญชี จะคำนวณต้นทุนการรับโอนเต็มจำนวนของลูกหนี้รายนั้นๆ และต้นทุนการรับโอนของกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระ จะคำนวณตามสัดส่วนของเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ตามข้อยุติของลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ รวมทั้งดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

ที่ บสท.ออกให้สถาบันผู้โอน ซึ่งสถาบันการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งผลการคำนวณเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่าง บสท. และสถาบันผู้โอนทุกรายแล้ว

 

ทั้งนี้ ผลการคำนวณ Gain Loss Sharing ดังกล่าวเป็นการประมาณการเท่านั้น ยังไม่มีการชำระเงินระหว่าง บสท.และสถาบันผู้โอน การคำนวณผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง และการชำระเงินระหว่าง บสท.และสถาบันผู้โอนตามผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงกล่าว จะดำเนินการกันในปีที่ 10 ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ ณ สิ้นปีที่ 5 เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างชำระหนี้ รวมทั้ง บสท. อยู่ระหว่างบังคับหลักประกัน และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ดังนั้นผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การปฏิบัติตามแผนของลูกหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติม ผลการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ บสท.ในการคำนวณผลกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีที่ 5 ระหว่าง บสท. และสถาบันผู้โอนในกรณีที่มีผลกำไร ให้จัดสรรผลกำไรดังนี้ ส่วนที่ 1 กำไรไม่เกิน 20% ของต้นทุนการรับโอน ให้แบ่งกันคนละครึ่งระหว่าง บสท.และสถาบันผู้โอน ส่วนที่ 2 ผลกำไรที่เหลือทั้งหมดให้สถาบันผู้โอน แต่เมื่อรวมกับผลกำไรส่วนที่ 1 ของสถาบันผู้โอนแล้ว ต้องไม่เกินผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและต้นทุนการรับโอน

 

ส่วนที่ 3 ผลกำไรส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 2 ให้ บสท. รับไปทั้งหมด ส่วนกรณีที่มีผลขาดทุนให้จัดสรรผลขาดทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลขาดทุนไม่เกิน 20% ของต้นทุนการรับโอน ให้สถาบันผู้โอนรับไปทั้งหมด ส่วนที่ 2 ผลขาดทุนที่เหลือจากส่วนที่ 1 แต่ไม่เกิน 20% ของต้นทุนการรับโอน ให้แบ่งกันคนละครึ่งระหว่าง บสท. และสถาบันผู้โอน ส่วนที่ 3 ผลขาดทุนที่เหลือจากส่วนที่ 2 ให้ บสท.รับไปทั้งหมด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ