Loading

อสังหาฯยังป่วนร้องสคบ.เกือบ4พันรา

วันที่ : 14 เมษายน 2550
อสังหาฯยังป่วนร้องสคบ.เกือบ4พันราย

             รายงานสรุปผลการดำเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้บริโภคร้องเรียนปัญหาต่างๆ เข้ามาทั้งสิ้น 6,894 ราย ในจำนวนนี้พบว่าการร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญา มีจำนวนถึง 3,936 ราย หรือเท่ากับ 57.1% ของจำนวนการร้องเรียนตลอดปี 2549 รองลงมาคือ สินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 2,158 ราย หรือเท่ากับ 31.3%  กลุ่มผู้บริโภคที่ร้องเรียนปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามา 3,936 ราย พบว่า เป็นกรณีปัญหาเรื่องสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน 1,305 ราย ประกอบด้วย ปัญหาไม่ปลูกสร้าง 45 ราย มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ 134 ราย ไม่ดําเนินการตามที่โฆษณาไว้ 402 ราย ไม่ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 75 ราย มีการชํารุดภายหลังปลูกสร้าง 119 ราย ไม่จัดทําสาธารณูปโภค 3 ราย และอื่นๆ รวม 482 ราย

 

กรณีมีปัญหาเรื่องอาคารชุด 320 ราย ปัญหาประกอบด้วย ไม่ปลูกสร้าง 6 ราย มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ 25 ราย ไม่ดําเนินการตามที่โฆษณา 11 ราย ไม่ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 22 ราย พื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 4 ราย มีการชํารุดหลังรับโอนกรรมสิทธิ์ 2 ราย อื่นๆ รวม 241 ราย  นอกจากนี้ ยังมีกรณีปัญหาจากการเช่าพื้นที่ เช่าห้องพัก เช่าอาคาร 237 ราย กรณีที่ดิน 1,178 ราย ไม่โอนกรรมสิทธิ์ 45 ราย ไม่พัฒนาที่ดิน 5 ราย ไม่ปฏิบัติตามที่โฆษณา 2 ราย ไม่จัดทําสาธารณูปโภคในโครงการ 1,091 ราย ไม่แบ่งแยกโฉนดที่ดิน 7 ราย และอื่นๆ อีก 28 ราย

 

กรณีปัญหาจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน 61 ราย ได้แก่ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 22 ราย ใช้วัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ 6 ราย ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 6 ราย ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่มีความชํารุดบกพร่อง 14 ราย และอื่นๆ อีก 13 ราย

 

ผลดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2549 สคบ. ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภคได้ดังนี้ คือ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยยุติเรื่องร้องเรียน 228 ราย ทำให้ได้ค่าชดเชยความเสียหายกว่า 3.3 ล้านบาท

 

กรณีที่อยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย และรอผลการพิจารณาจากคู่กรณี อีก 921 ราย อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบธุรกิจชี้แจงข้อเท็จจริง จำนวน 176 ราย อยู่ระหว่างให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อ 314 ราย อยู่ระหว่างการดําเนินการ และรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,821 ราย อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จํานวน 3 ราย อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย จํานวน 387 ราย เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 72 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนอื่นๆ อีก 14 ราย  นอกจากนี้ มีการให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ กรณี (จะ) ซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากผู้ประกอบการ 847 ราย จากกรมบังคับคดี 144 ราย จากการเคหะแห่งชาติ 8 ราย จากบุคคล 210 ราย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ