Loading

แก้ กม.อาคารชุด ล้อมคอกปัญหาคอนโด

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2550
แก้ กม.อาคารชุด ล้อมคอกปัญหาคอนโดฯ

                9 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. ...ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขั้นตอนต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการ ครม.จะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งในทางปฏิบัติจะเรียกตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจง จากนั้นก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

 

เป้าหมายหลักที่กรมที่ดินในฐานะหน่วย งานรับผิดชอบดูแลกฎหมายฉบับนี้เสนอ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติใน พ.ร.บ.อาคารชุด ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้บริโภคที่ซื้ออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

 

สำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกค้าหรือผู้ซื้อห้องชุดในคอนโดฯพอสรุปได้ดังนี้

 

1.แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า ""เจ้าของร่วม"" ให้หมายถึงผู้มีชื่อในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ละอาคารชุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกฎหมายว่าผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเป็นเจ้าของมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายร่วมกัน

 

2.กำหนดให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมต้องมาจากราคาประเมินของทางราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าของร่วมมากขึ้น

 

3.ให้เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่าย, ภาษีที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมของทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

 

4.ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีมาตรการบังคับเจ้า ของร่วมที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยการคิดเงินเพิ่มหรือระงับการให้บริการ

 

5.ให้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดมีสาระสำคัญตามแบบมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้มีสภาพบังคับที่แท้จริง จากเดิมที่กำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อบังคับ

 

7.กำหนดให้เจ้าของร่วมต้องจัดให้มีคณะกรรม การควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

 

8.เพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ อาคารชุด เช่น ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดชั่วคราว จัด ประชุมเจ้าของร่วมกรณีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่จัดประชุม จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

 

9.กำหนดให้การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกต้องมีการพิจารณาสาระสำคัญในข้อบังคับ และตัวผู้จัดการเพื่อจะได้มีโอกาสเสนอขอแก้ไข

 

10.ให้เจ้าของร่วมมีสิทธิเรียกประชุมเจ้าของร่วมเช่นเดียวกับผู้จัดการหรือคณะกรรมการ เพื่อควบคุมนิติบุคคลอาคารชุด

 

11.กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประชุม การลงมติ และคะแนนเสียง เป็นต้น

 

ทั้งหมดนี้คือบางส่วนของประเด็นในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม พ.ร.บ.อาคารชุดที่กรมที่ดินกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ แต่จะช่วยแก้ปัญหาและทำให้ผู้ซื้อคอนโดฯได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นหรือไม่ต้องรอดูกันอีกที

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ