Loading

มท.กระตุ้นศก.5 จังหวัดภาคใต้ ภาษีโอน-จดจำนองเหลือ 0.01

วันที่ : 18 มกราคม 2550
มท.กระตุ้นศก.5 จังหวัดภาคใต้ ภาษีโอน-จดจำนองเหลือ 0.01%

                รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และห้องชุดพักอาศัย กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษา คือวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา

 

ซึ่งจะมีผลให้การซื้อขายและโอนบ้านและห้องชุดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และบางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ได้รับสิทธิลดค่าจดทะเบียนนิติกรรมกรณีการโอนและการจำนอง จากอัตราปกติ 2% และ 1% เหลือเพียง 0.01%

 

ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ที่ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกำหนดให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งห้องชุดพักอาศัยในอาคารชุด ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ที่ปัจจุบันประสบปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย

 

โดยประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา 0.01% สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขาย, แลกเปลี่ยน, การให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย และเทพา

 

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธนวาคม 2552 โดยลูกค้าที่ซื้อบ้านและคอนโดฯ จะได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรม ทำให้มีรายจ่ายในการซื้อขายและจำนองบ้านและห้องชุดในคอนโดฯ น้อยลงมาก

 

ก่อนหน้านี้ภาครัฐเคยออกมาตรการในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อกระตุ้นตลาดบ้านและคอนโดฯ โดยมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศมาแล้ว และสิ้นสุดลงช่วงปลายปี 2547 เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบช่วงให้ฟื้นตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อมา ได้นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นและส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง ซึ่งขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ