Loading

ชี้ต่างด้าวต้องขายที่เกินใน1ป

วันที่ : 12 มกราคม 2550
ชี้ต่างด้าวต้องขายที่เกินใน1ปี

แหล่งข่าวจากกรมที่ดิน กล่าวว่า ผลจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ทำให้หลายบริษัทอาจต้องเข้าข่ายเป็นบริษัทต่างด้าวตามนิยามคนต่างด้าวใหม่ ซึ่งจะดูทั้งสัดส่วนการถือหุ้นต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง และดูอำนาจในการออกเสียงบริหารต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริษัทใดต้องเข้าข่ายเป็นบริษัทต่างด้าว จะสามารถถือครองที่ดินได้ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดเท่านั้น ส่วนที่เกินกำหนดจะต้องทำการจำหน่ายออกไป  การตรวจสอบว่าบริษัทไหนเข้าข่ายที่จะเป็นบริษัทต่างด้าว เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะตรวจสอบหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ หากบริษัทใดที่เข้าข่ายเป็นต่างด้าวก็จะส่งชื่อให้กรมที่ดิน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป ซึ่งทุกๆ ปีกระทรวงพาณิชย์ โดยพาณิชย์จังหวัด ได้มีการตรวจสอบบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ และหากพบบริษัทที่เข้าข่าย เป็นต่างด้าวก็ได้ส่งรายชื่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนั้นๆ ดำเนินการอยู่แล้ว

 

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า หากพิสูจน์ว่านิติบุคคลเป็นต่างด้าว จะสามารถถือครองที่ดินได้ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา 87 กำหนดไว้ เช่น ถือครองเพื่อพาณิชยกรรมไม่เกิน 1 ไร่ เพื่ออุตสาหกรรมไม่เกิน 3 ไร่ เป็นต้น ส่วนที่เกินกว่ากำหนดจะต้องจำหน่ายออกตามมาตรา 94 ที่ระบุว่า ที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ให้คนต่างด้าวจัดการจำหน่ายภายใน 1 ปี ถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น

 

มาตรา 95 ระบุว่า ผู้ใดที่ได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย แต่ภายหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวจะพึงมี ที่เหลือให้จำหน่ายออกตามมาตรา 94  ที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบนอมินีของบริษัทเอกชน โดยให้แสดงหลักฐานที่มาของเงินของหุ้นส่วนคนไทย ที่อาจจะถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หลายบริษัทก็สามารถแสดงที่มาที่ไปของเงินได้ แต่หลายบริษัทก็ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ โดยเฉพาะบริษัทพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ