Loading

กรมโยธาฯคุมเข้มอาคารผิดกฎหมาย สั่งระงับสร้าง/เชือดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

วันที่ : 11 มกราคม 2550
กรมโยธาฯคุมเข้มอาคารผิดกฎหมาย สั่งระงับสร้าง/เชือดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

นายฐิระวัตร กุลวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ถึงแนวทางแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารหลบเลี่ยงกฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวงผังเมืองของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ว่า การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เจ้าของอาคารจะต้องได้รับใบอนุญาต (ขออนุญาตแบบปกติ) หรือ ใบแจ้งการก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร(มาตรา 39ทวิ แจ้งการก่อสร้างและสร้างได้ทันที)

 

ทั้งนี้ ในการอนุญาตฯข้างต้น เจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจพิจารณาแบบแปลนที่ก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และทันทีที่อนุญาตไปแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล ฯลฯ ไม่ควรนิ่งดูดาย จะต้องตรวจตราดูแลการก่อสร้างอาคารนั้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้นายช่างหรือ นายตรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือไม่

 

หากพบว่ามีการก่อสร้างอาคารฝ่าฝืนเพื่อเลี่ยงหรือก่อสร้างไม่ถูกต้องจะต้องรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารที่ฝ่าฝืน และขั้นตอนต่อไปจะมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขอาคารหรือสั่งรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

ส่วนอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อมาภายหลังพบว่ามีการก่อสร้างหรือดัดแปลงต่อเติม หรือมีการใช้อาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตฯหรือยังไม่ได้รับอนุญาต หรือมีผู้ร้องเรียนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่าการก่อสร้างอาคารนั้นจะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม

 

นายฐิระวัตรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรม ได้แก้ปัญหาอาคารที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงไม่ปฎิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติมด้วยการมีหน่วยงานกำกับและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่สามารถออกไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเมื่อมีผู้ร้องขอ หรือส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรม ว่าเจ้าของอาคารหลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารโดยไม่ปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและยังสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ว่ามีความถูกต้อง หรือปฎิบัติหน้าที่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด มีการละเว้นปฎิบัติหน้าที่หรือเลือกปฎิบัติต่อประชาชนไม่เท่าเทียมกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและพิจารณาดำเนินการเอาผิดต่อไป

 

ด้านแหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่ายอมรับว่ามีอาคารก่อสร้าง ต่อเติมขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยเฉพาะการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างและต่อเติมอาคารเลี่ยงกฎหมายจากแปลงที่ดิน

ข้างเคียง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ